Images-loading
Image

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów

Obowiązek badaniem losów absolwenta nakładają przepisy prawa takie jak:

 1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.);
  art. 13a ust. 3 ustawy, uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia
  do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów,
 2. rozporzadzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U.2011.179.1065),
 3. rozporzadzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2011. 243.1445 ze zm.);  zapis § 7 ust. 1 rozporządzenia, jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów uwzględnia w programie kształcenia wyniki monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów oraz wyniki przeprowadzonej analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, a także zapisem § 11 ust. 1 rozporządzenia, który wskazuje, że wewnętrzny system zapewnienia jakości, odnoszący sie do etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta
  w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny dokonywane przez studentów oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni.
 4. rozporzadzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2011.253.1520),
 5. uchwała Nr 961/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej. Zgodnie z zapisem § 1 pkt 4 uchwały, w planie wizytacji oceny programowej wyszczególniono dokonanie oceny zakładanych efektów kształcenia na ocenianym kierunku studiów, procesu ich określania, uzyskiwania i potwierdzania, w tym systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów,
 6. uchwała Nr 962/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej. Zgodnie z zapisami uchwały, zawierającej m.in. wytyczne do oceny skuteczności stosowanego wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, funkcjonowanie systemu dokonuje się poprzez ocenę doboru procedur i narzędzi służących do badania poszczególnych czynników mających wpływ na jakość kształcenia oraz metod analizy otrzymanych wyników, formułowanych ocen oraz planowania i realizacji działań w celu poprawy jakości kształcenia.
  W obszarze badań i analiz uwzględniono:
 • monitorowanie losów absolwentów w celu badania zbieżności zakładanych efektów kształcenia,
 • plany studiów, metody ich monitorowania i aktualizacji,
 • weryfikacje efektów kształcenia.
PODZIEL SIĘ

Images
PLIKI DO POBRANIA