Images-loading
Image

Warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji

Podstawowym kryterium przyjęć na studia w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi jest kolejność zgłoszeń, a wyniki maturalne, czy też zdawane przedmioty nie mają wpływu na decyzję o przyjęciu kandydata na studia.

Natomiast, by zostać studentem WSZ ŁKO kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat.

Jeżeli będziesz postępować według poniższych kroków, na pewno spokojnie i bez problemu przebrniesz przez proces rekrutacji i zostaniesz studentem Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi.

Krok pierwszy.

Przejrzyj naszą stronę internetową i zastanów się nad wyborem ścieżki kształcenia, to znaczy czy chcesz zostać inżynierem, czy licencjatem. Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje o wszystkich specjalnościach jakie oferuje WSZ ŁKO.

Krok drugi.

Przejdź do rejestracji on-line i zapisz się na studia stacjonarne (dawne dzienne) lub niestacjonarne (wieczorowe lub zaoczne) wybierając studia inżynierskie lub licencjackie. Uzupełnij dane w formularzu, ale aby je wypełnić będziesz potrzebować 5 min. wolnej chwili, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, karta pobytu itp., ale prawo jazdy już nie ;) ), Twoje świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub świadectwo maturalne
(w zależności w którym roku był zdawany egzamin dojrzałości)

Po wypełnieniu formularza i założeniu konta zostanie wygenerowany Twój osobisty numer LOGIN oraz HASŁO.

PAMIĘTAJ!

Numer LOGIN i HASŁO powinny zostać zapamiętane i/lub zapisane, ale bez dostępu osób postronnych.

Krok trzeci.

Po zalogowaniu się do systemu Rekrutacji on-line wydrukuj Podanie do Dziekana Wydziału Chemii Stosowanej zawierające Twoje dane, następnie ze strony www.wsz-lko.pl/rekrutacja/wymagane_dokumenty pobierz wzór umowy o Porozumieniu o postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia i wypełnij ją w dwóch egzemplarzach i na koniec zbierz następujący komplet załączników: oryginał świadectwa dojrzałości (oryginał, odpis lub odpis notarialny), oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub odpis notarialny), dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wskazany w umowie i podany podczas rejestracji on-line, cztery zdjęcia o formacie 35mm x 45mm podpisane ołówkiem imieniem, nazwiskiem i nr PESEL, orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku chemia.

Następnie dokonaj opłaty rekrutacyjnej drogą elektroniczną na numer konta wskazany w Regulaminie Finansowym Uczelni lub wnieś opłatę w Kasie Uczelni i dołącz oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej zgodnej z obowiązującym komunikatem na stronie Uczelni lub Regulaminem Finansowym WSZ ŁKO.

Krok czwarty.

Przygotowane dokumenty dostarcz osobiście lub listownie do Działu Rekrutacji WSZ ŁKO w Łodzi (ul. Wólczańska 93, 90-515 Łódź), który jest czynny w godzinach od 08: 00 do 18: 00 od poniedziałku do soboty, z zastrzeżeniem, że w soboty Uczelnia jest czynna w dni zjazdów podany jako załącznik do zarządzenia Rektora z dnia 31 października 2014 r. zmiany organizacji roku akademickiego 2014/2015 najpóźniej do soboty miesiąca, w którym się rejestrowało.

Pamiętaj !

Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie:

 a) na studia stacjonarne i niestacjonarne to podczas procesu rekrutacyjnego możesz złożyć dwa podania, a tylko jeden komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji WSZ ŁKO w Łodzi,

 b) na zasadach przeniesienia z innej uczelni i masz zaliczony (bez żadnych warunków) przynajmniej 1 semestr, to możesz się przenieść z tym że składasz dodatkowo podanie o przeniesienie z adnotacją dziekana z macierzystej uczelni, że nic nie stoi na przeszkodzie byś mógł opuścić dotychczasową uczelnię.

Krok piąty.

Najpóźniej do dnia 23 września 2015 roku, oczywiście po spełnieniu wszystkich warunków rekrutacyjnych, Dziekan Wydziału przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne. Decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu na studia będzie możliwa do odebrania osobiście lub wysłana drogą pocztową.

Krok szósty.

Pamiętaj, że po otrzymaniu decyzji od Dziekana Wydziału Chemii Stosowanej o przyjęciu na studia pierwszego stopnia musisz stawić się osobiście w dziekanacie Uczelni, w celu potwierdzenia chęci studiowania i zawarcia właściwej umowy o warunkach odpłatności za studia pierwszego stopnia na kierunku chemia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi.

Krok siódmy.

Proces rekrutacji zakończony jest wpisaniem na listę studentów, nadaniem numeru albumu studenta (indeksu) oraz przydziałem do konkretnego semestru. Dodatkowo po złożeniu ślubowania i immatrykulacji zostaniesz pełnoprawnym „Żakiem” WSZ ŁKO w Łodzi; Po tym fakcie zostaniesz zarejestrowany w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on prowadzonym przez MNiSW w Warszawie.

Spójrz, dobrnięcie do tego miejsca sprawia że możesz pomyśleć, że jest to bardzo proste.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@wszlko.edu.pl

PODZIEL SIĘ