Images-loading
Image

Analityka chemiczna

Images Informacje

Na rok akademicki 2018/2019 rekrutacja nie jest prowadzona.

Analityka chemiczna jako dedykowana specjalność dla osób chcących zdobyć nie tylko wykształcenie wyższe, ale także wyjątkowe umiejętności
w zakresie analizy i technologii chemicznej. Obok podstawowej wiedzy chemicznej zdobęcie następujące umiejętności, zgodnie z założonymi efektami kształcenia.
Absolwent zdobędzie następujące umiejętności:
- umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego
oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,
- umiejętność wykorzystania narzędzi matematyczno - fizyczno - chemicznych
w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych  na rozumowaniu matematycznym, fizycznym i chemicznym poszerzonym  o nauki medyczne i przyrodnicze,
-umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym 
do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych
na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa,
- umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych,
- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
- umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się,
- umiejętność pracy zespołowej,
- umiejętność planowania eksperymentów chemicznych, badania przebiegu reakcji chemicznych, posługiwania się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w analizie, syntezie, wydzielaniu i oczyszczaniu związków chemicznych oraz interpretacji wyników badań,
- umiejętność doboru analitycznych metod ilościowego i jakościowego oznaczania związków chemicznych dla kontroli przebiegu procesów i oceny jakości produktów i surowców oraz oznaczania właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych i termicznych materiałów,
- umiejętność oceny zagrożenia związanego z pracą w laboratoriach analitycznych oraz dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań.

Powyższe umiejętności zdobędzie dzięki kształceniu modułowemu
w zakresie analityki chemicznej.

Oto wykaz niektórych przedmiotów realizowanych na specjalności analityka chemiczna:
- chemia analityczna,
- analiza instrumentalna,
- procedura analizy próbki,
- techniki labolatoryjne,
- sensory i biosensory,
- analiza rentgenowska materiałów mono - i polikrystalicznych,
- wykorzystywanie właściwości optycznych cząstek.

PODZIEL SIĘ