Images-loading
Image

Technologia farmaceutyczna

Images Informacje

Na rok akademicki 2018/2019 rekrutacja nie jest prowadzona.

Technologia farmaceutyczna jako specjalność na kierunku chemia została przygotowana zgodnie z misją i strategią uczelni, przewidującą rozwój nowych specjalności studiów, dostosowanych do regionalnego rynku pracy i zapotrzebowania społecznego. Oferowana specjalność w pełni stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy w opaciu o kształcenie na profilu praktycznym.
Dzięki tej specjalności absolwent zdobędzie następujące umiejętności:
- - umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego
oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,
- umiejętność wykorzystania narzędzi matematyczno - fizyczno - chemicznych
w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych  na rozumowaniu matematycznym, fizycznym i chemicznym poszerzonym  o nauki medyczne i przyrodnicze,
-umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym 
do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych
na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa,
- umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych,
- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
- umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się,
- umiejętność pracy zespołowej,
- umiejętność sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych,
- umiejętność wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne,a w szczególności wydawania tych produktów,
- umiejętność analizowania otrzymanych wyników w procesie wytwarzania i  kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach,
- umiejętność badania jakości i tożsamości surowców farmaceutycznych stosowanych przy produkcji produktów farmaceutycznych.

Powyższe umiejętności zdobędzie dzięki kształceniu modułowemu
w zakresie technologii farmaceutycznej.

Oto wykaz niektórych przedmiotów realizowanych na specjalności technologia farmaceutyczna:
- chemia leków z elementami farmakologii,
- technologia farmaceutyczna,
- analiza produktów leczniczych,
- właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych,
- techniki sporządzania leków,
- badanie tożsamości surowców naturalnych,
- botanika farmakognostyczna,
- technologia nowoczesnych postaci leków,
- prawo farmaceutyczne,
- radifarmaceutyki.

PODZIEL SIĘ