Images-loading
Image

Zarządzanie produkcją i jakością produkcji

Images Informacje

Na rok akademicki 2018/2019 rekrutacja nie jest prowadzona.

Zarządzanie produkcją i jakością produkcji jako specjalność na kierunku chemia została przygotowana zgodnie z misją i strategią uczelni, przewidującą rozwój nowych specjalności studiów, dostosowanych do regionalnego rynku pracy i zapotrzebowania społecznego. Oferowana specjalność w pełni stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy w opaciu o kształcenie na profilu praktycznym.
Dzięki tej specjalności absolwent zdobędzie następujące umiejętności:
- umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,
- umiejętność wykorzystania narzędzi matematyczno - fizyczno - chemicznych
w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym, fizycznym i chemicznym poszerzonym  o nauki medyczne i przyrodnicze,
-umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa,
- umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych,
- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
- umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się,
- umiejętność pracy zespołowej,
- umiejętność rozwiązywania prostych zadań inżynierskich związanych z zarządzaniem produkcją,
- umiejętności integracji nabytej wiedzy przy projektowaniu systemów technologicznych, optymalizowaniu i podejmowaniu decyzji w systemach produkcyjnych oraz zarządzaniu, logistyce, zarządzaniu jakością produktów,
- umiejętności korzystania z użytkowych programów komputerowych
do projektowania procesów technologicznych,
- umiejętności z zakresu zarządzania kosztami, finansami i kapitałem w przedsiębiorstwach oraz doboru i szkolenia personelu, marketingu oraz logistyki,
- umiejętności odnoszących się do zarządzana inwestycjami rzeczowymi, realizacji i wdrażania prac badawczych oraz rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych, doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Powyższe umiejętności zdobędzie dzięki kształceniu modułowemu
w zakresie zarządzania produkcją i jakością produkcji.

Oto wykaz niektórych przedmiotów realizowanych na specjalności:
- podstawy projektowania procesów technologicznych,
- systemy zarządzania jakością produkcji,
- podstawy logistyki,
- opakowalnictwo i przechowalnictwo,
- koncepcje zarządzania,
- ekonomia,
- ergonomia przemysłowa,
- rachunkowości zarządczej.
Ponadto spcjalność będzie wzbogacona o zakres przygotowania  do założenia własnej działalności gospodarczej.

PODZIEL SIĘ