Images-loading
Image

Technologia suplementów diety

Images Informacje

Na rok akademicki 2018/2019 rekrutacja nie jest prowadzona.

Technologia suplementów diety jako specjalność na kierunku chemia została przygotowana zgodnie z misją i strategią uczelni, przewidującą rozwój nowych specjalności studiów, dostosowanych do regionalnego rynku pracy i zapotrzebowania społecznego. Oferowana specjalność w pełni stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy w opaciu o kształcenie na profilu praktycznym.
Dzięki tej specjalności absolwent zdobędzie następujące umiejętności:
- - umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego
oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,
- umiejętność wykorzystania narzędzi matematyczno - fizyczno - chemicznych
w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych  na rozumowaniu matematycznym, fizycznym i chemicznym poszerzonym  o nauki medyczne i przyrodnicze,
-umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym 
do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych
na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa,
- umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych,
- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
- umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się,
- umiejętność pracy zespołowej,
- umiejętność dobierania i stosowania odpowiedniej metody analizy w celu rozwiązania określonego problemu związanego z jakością i bezpieczeństwem dodatku do żywności,
- umiejętność przeprowadzenia podstawowej analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonania oceny cech sensorycznych dodatków do produktów żywnościowych posługując się odpowiednim sprzętem laboratoryjnym,
- umiejętność dobierania i stosowania odpowiednich technik i technologii do formulacji odpowiedniego suplementu diety, jako wyroby spożywczego niebedacego wyrobem leczniczym,
- umiejętność badania tożsamości składników suplementów diety, takich jak: minerały, witaminy oraz inne związki, które mogą być spożywane w określonych ilościach w celu osiągnięcia odpowiedniego efektu odżywczego,
- umiejętność układania podstawowych diet.

Powyższe umiejętności zdobędzie dzięki kształceniu modułowemu
w zakresie technologii suplementów diety.

Oto wykaz niektórych przedmiotów realizowanych na specjalności technologia suplementów diety:
- biochemia,
- chemia żywności,
- podstawy dietetyki z żywieniem człowieka,
- chemia medyczna z farmakoterapią żywieniową,
- technologia suplementów diety,
- higiena z mikrobiologią,
- podstawy towaroznastwa z jakością produkcji,
- opakowalnictwo i przechowalnictwo.

PODZIEL SIĘ