Images-loading
Image

Chemia technologii fryzjerskich

Images Informacje

Chemia technologii fryzjerskich

są to specjalistyczne studia podyplomowe przeznaczone dla osób posiadających zdolności manualne i lubiących precyzyjne zajęcia oraz posiadających wyobraźnię przestrzenną. Absolwenci kończąc tę specjalność nabywają uprawnienia do nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych w szkołach o profilu fryzjer.

Zakładane efekty kształcenia

                     SZCZEGÓŁOWY OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

 

nazwa kierunku studiów: chemia
poziom kształcenia:  studia podyplomowe
profil kształcenia:  praktyczny

specjalność: chemia technologii fryzjerskich

 

Kierunkowe efekty kształcenia

Opis efektu kształcenia

Odniesienie efektu do obszaru kształcenia nauk ścisłych*

WIEDZA

 

K_CHTF_W01

posiada wiedzę w zakresie pochodzenia składników naturalnych,
jak i syntetycznych, kosmetyków fryzjerskich oraz ich właściwości fizykochemiczne, w odniesieniu na oddziałanie na wytwory tkanek ludzkich

 

K_CHTF_W02

ma wiedzę w zakresie fizykochemii, jak i technologii komponentów różnych form kosmetyków fryzjerskich

 

K_CHTF_W03

wykazuje znajomość z zakresu chemii surowców kosmetyków fryzjerskich

 

K_CHTF_W04

posiada wiedzę w zakresie mechanizmów procesów fizykochemicznych zachodzących w różnych kosmetykach fryzjerskich w odniesieniu
do wykonywania i doboru rożnych postaci kosmetyków fryzjerskich

 

K_CHTF_W05

wykazuje znajomość podstaw biochemii na poziomie komórkowym, histologicznym i tkankowym

 

UMIEJETNOŚCI

K__CHTF_U01

potrafi wykorzystać wiedze w zakresie chemii i właściwości fizykochemicznych substancji stosowanych w kosmetykach fryzjerskich
na podstawie składu wyrobów klasycznych, jak i komercyjnych oraz przewidzieć, w tym ocenić wartość, działanie na kondycję przydatków skóry

 

K_CHTF_U02

potrafi wyszukać i ze zrozumieniem odczytać składy różnych kosmetyków fryzjerskich, oraz w razie koniczności, znaleźć odpowiednie źródła informacji naukowej do zrozumienia składu kosmetyków fryzjerskich

 

K_CHTF_U03

potrafi wymienić i opisać różne formy kosmetyków fryzjerskich

 

K_CHTF_U04

umie i rozumie istotę i mechanizm działania wybranych zabiegów z zakresu technologii chemicznych stosowanych w zabiegach fryzjersko – kosmetycznych

 

K_CHTF_U05

potrafi dokonać analizy i oceny kosmetyku fryzjerskiego w odniesieniu do składu znajdującego się na etykiecie produktu naturalnego lub komercyjnego

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 

K_CHTF_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i śledzić rozwój technologii chemicznej w zakresie kosmetyków fryzjerskich

 

K_CHTF_K02

posiada krytyczne nastawienie wobec opinii na temat nowych trendów  i kosmetyków fryzjerskich zalewających rynek kosmetyków branży fryzjerskiej

 

K_CHTF_K03

rozumie potrzebę poparcia oceny przydatności nowych form preparatów kosmetycznych stosowanych we fryzjerstwie poparte podstawowymi badaniami fizykochemicznymi, analitycznymi, czy też doniesieniami badań naukowych

 

K_CHTF_K04

rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju zawodowego, w tym zdobywanie wiedzy z dziedzin pokrewnych

 

zajęcia dydaktyczne z modułu chemii technologii fryzjerskich oraz sylabusy (karty zajęć dydaktycznych)

MODUŁ 3 (MK_3): CHEMII TECHNOLOGII FRYZJERSKICH

chemia kosmetyczna

 

 

 

3

30

10

20

20

5

15

fitochemia

 

 

 

3

45

15

30

30

10

20

barwniki naturalne
i syntetyczne

 

 

 

2

45

15

30

30

10

20

chemia farmaceutyczna

 

 

 

2

45

30

15

30

20

10

chemia preparatów fryzjerskich

 

 

 

3

45

15

30

20

5

15

techniki i technologie fryzjerskie
w teorii i praktyce

 

 

 

6

240

60

180

160

40

120

Razem

19

550

145

405

290

90

200

 

 

 

 

PODZIEL SIĘ