Images-loading
Image

Chemia technologii kosmetycznych

Images Informacje

Na rok akademicki 2018/2019 rekrutacja nie jest prowadzona.

Chemia technologii kosmetycznych

Słuchacze tej specjalność nabywają uprawnienia do nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych w szkołach o profilu usług kosmetycznych i kosmetyka. Proponowane studia są przeznaczone dla osób posiadających wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne.

Zakładane efekty kształcenia:

nazwa kierunku studiów: chemia
poziom kształcenia: studia podyplomowe
profil kształcenia: praktyczny
zakres: chemia technologii kosmetycznych

Zakresowe
efekty kształcenia

Opis efektu kształcenia

Odniesienie efektu
do kierunkowego efekty kształcenia

WIEDZA

K_CHTK_W01

posiada wiedzę w zakresie pochodzenia składników naturalnych,
jak i syntetycznych, kosmetyków oraz ich właściwości fizykochemiczne,
w odniesieniu na oddziałanie na skórę i przydatki

 

K_CHTK_W02

wykazuje znajomość podstawowych grup surowców kosmetycznych zarówno w odniesieniu chemicznym, jak i czynności biologicznych

 

K_CHTK_W03

ma wiedzę w zakresie fizykochemii, jak i technologii komponentów różnych form kosmetyków

 

K_CHTK_W04

posiada wiedzę w zakresie mechanizmów procesów fizykochemicznych zachodzących w różnych kosmetykach w odniesieniu do wykonywania
i doboru rożnych postaci kosmetyków 

 

K_CHTK_W05

wykazuje znajomość podstaw biochemii na poziomie komórkowym, histologicznym i tkankowym

 

K_CHTK_W06

zna podstawowe metody badawcze i analityczne stosowane
w przemyśle kosmetycznym

 

UMIEJETNOŚCI

K__CHTK_U01

potrafi wykorzystać wiedze w zakresie chemii i właściwości fizykochemicznych substancji stosowanych w kosmetykach
na podstawie składu wyrobów klasycznych, jak i komercyjnych oraz przewidzieć, w tym ocenić wartość, działanie na kondycję przydatków skóry

 

K_CHTK_U02

potrafi wyszukać i ze zrozumieniem odczytać składy różnych kosmetyków, oraz w razie koniczności, znaleźć odpowiednie źródła informacji naukowej do zrozumienia składu kosmetyków

 

K_CHTK_U03

potrafi wymienić, opisać, odczytać i zinterpretować różne formy kosmetyków, jak i ich receptury, a także zaproponować i wykonać samodzielne proste kosmetyki

 

K_CHTK_U04

potrafi dobrać i wykonać metody analityczne oraz oceniać kosmetyki
w odniesieniu do składu znajdującego się na etykiecie produktu naturalnego lub wyrobu komercyjnego

 

K_CHTK_U05

posiada umiejętność określenia podstawowych właściwości
oraz reaktywności związków chemicznych w odniesieniu
do termodynamiki i kinetyki w aspekcie zastosowania ich aktywności biologicznych

 

K_CHTK_U06

posiada umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologią
i nomenklaturą chemiczną w zastosowaniu kosmetyków

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_CHTK_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i śledzić rozwój technologii chemicznej w zakresie kosmetyków

 

K_CHTK_K02

posiada krytyczne nastawienie wobec opinii na temat nowych trendów
i kosmetyków zalewających rynek kosmetyków

 

K_CHTK_K03

rozumie potrzebę poparcia oceny przydatności nowych form preparatów kosmetycznych poparte podstawowymi badaniami fizykochemicznymi, analitycznymi, czy też doniesieniami badań naukowych

 

K_CHTK_K04

rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju zawodowego,
w tym zdobywanie wiedzy z dziedzin pokrewnych

 

 

MODUŁ 4 (MK_4): CHEMII TECHNOLOGII KOSMETYCZNYCH

kod
zajęć
dyd.

nazwa
zajęć dydaktycznych

zajęciowe
efekty kształcenia

specjalizacyjne
efekty kształcenia

kierunkowe efekty kształcenia

obszarowe efekty kształcenia

ECTS

razem

teoretyczne

praktyczne

razem

teoretyczne

praktyczne

4/1 chemia surowców kosmetycznych         3 45 15 30 30 10 20
4/2 chemia urody         3 30 10 20 20 5 15
4/3 biofizyka         4 60 15 45 40 10 30
4/4 nowoczesna aparatura kosmetyczna         3 45 15 30 30 10 20
4/5 chemia
preparatów kosmetycznych
        3 45 15 30 20 5 15
4/6 niki i technologie kosmetyczne
w teorii i praktyce
        8 240 60 180 160 40 120

Razem

24

465

130

335

300

80

220

PODZIEL SIĘ