Images-loading
Image

Warunki rekrutacji na studia I stopnia

Warunki rekrutacji na studia I stopnia

Uchwała nr 1

Senatu

Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie:

określenia formy studiów wyższych, warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów oraz harmonogramów rekrutacji na studiach pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018

 

         Działając na podstawie art. 60 ust. 5 w związku z art. 62 ust. 1, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U.  2016  poz. 1842 ), zwanej dalej Ustawą, § 3 Regulaminem Pracy Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 15 października 2015 r., § 27 ust. 1 pkt. e Statutu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2015 r., zwanego dalej Statutem, w związku z § 4 ust. 2 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015 r., Senat Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej uchwala, co następuje:

§ 1

Podstawa prawna

Za podstawę przygotowania uchwały w zakresie określenia warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018,poza wymogami Ustawy, przyjęto wymagania określone w:

 1. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2016 poz. 1554),
 2. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016 poz. 1596),
 3. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2015 poz. 1112),
 4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.
  w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006 nr 190
  poz. 1406),
 5. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (Dz. U. 2015 poz. 2288), 
 6. od § 81 do § 83 Statutu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2015 r.,
 7. § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015 r.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Na rok akademicki 2017/2018 Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej
  z siedzibą w Łodzi, zwana dalej „Uczelnią”, prowadzi rekrutację na studia prowadzone tylko
  i wyłącznie w języku polskim na szóstym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, poziomie kształcenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, w związku z klasyfikacją ISCED – 0531 -
  – chemia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
 2. Uczelnia nie prowadzi rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego.
 3. Uczelnia prowadzi nabór na pierwszy rok studiów wyższych na zasadach wstępu wolnego i kolejności zgłoszeń.
 4. O przyjęciu na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci z obywatelstwem polskim lub cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 Ustawy.

§ 3

Zakres przedmiotowy uchwały

Niniejsza uchwała określa:

 1. ogóle zasady rekrutacji,
 2. szczegółowe zasady rekrutacji,
 3. proces rekrutacyjny,
 4. harmonogram rekrutacji,
 5. zasady przyjmowania cudzoziemców,
 6. zasady przyjmowania osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych,
 7. organ prowadzący rekrutację,
 8. proces wydania decyzji o przyjęciu na studia,
 9. proces odwołania od decyzji pierwszej instancji,
 10. proces rezygnacji kandydata z procesu rekrutacyjnego,
 11. postanowienia końcowe.

§ 4

Kandydaci będący obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej

Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 07 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

§ 5

Kandydaci będący cudzoziemcami zgodnie z art. 43 Ustawy

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawni są cudzoziemcy na zasadach obowiązujących obywateli polskich, którzy:
 1. legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykażą wymagane w Uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia studiów.

§ 6

Ogólna zasady rekrutacji

 1. Proces przyjęcia kandydata na studia pierwszego stopnia składa się z dwóch etapów:
 1. etap pierwszy to zarejestrowanie się poprzez formularz elektroniczny za pomocą Elektronicznego Rejestru Kandydatów, zwanego dalej ERK, zamieszczony na stronie internetowej Uczelni na stronie www.wszlko.edu.pl/rekrutacja w terminach określonych
  w § 8 niniejszej uchwały lub alternatywnie złożenie podania wraz z kwestionariuszem osobowym na wzorze określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. etap drugi to złoży komplet wymaganych dokumentów określonych § 7 niniejszej uchwały i wniesie stosowne opłaty określone uchwałą nr 2 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Finansowego dla Studiów Pierwszego Stopnia Wydziału Chemii Stosowanej Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi
 1. Elektroniczną rejestracje kandydata uznaje się za wiążącą, po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych wskazanych w formularzu elektronicznym lub złożeniu w wyznaczonym terminie, określonym w § 8 niniejszej uchwały, podania wraz z kwestionariuszem osobowym, o którym mowa punkcie powyżej.
 2. Konsekwencje błędnego wypełnienia pół formularza elektronicznego lub podania, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
 3. Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną np. awariami sieci internetowych itp., a w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, kandydat zgłasza się osobiście do Dziekanatu Wydziału Chemii Stosowanej z zachowaniem terminu rejestracji. W przypadku niemożności zgłoszenia się przed upływem terminu rejestracji, kandydat niezwłocznie powiadamia kierownika dziekanatu drogą tradycyjną listowną, e-mailową na adres dziekanat@wszlko.edu.pl lub telefonicznie powiadamiając o zaistniałej sytuacji i ustala termin późniejszego, osobistego zgłoszenia się do dziekanatu.
 4. Uczelnia umożliwi dostęp do komputerów na terenie Campusu, z których kandydaci będą mogli dokonać rejestracji na studia pierwszego stopnia poprzez formularz elektroniczny za pomocą Elektronicznego Rejestru Kandydatów.
 5. Z przebiegu procesu rekrutacyjnego sporządza się protokół podsumowujący proces rekrutacyjny, który to powinien odzwierciedlać wszystkie istotne elementy postepowania rekrutacyjnego oraz posiadać pieczecie i podpisy osób odpowiedzialnych za proces rekrutacyjny.
 6. Osoba przyjęta na studia pierwszego stopnia nabywa praw studenta z chwilą immatrykulacji i pisemnego złożenia ślubowania, którego treść określa § 83 Statutu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w ciągu 14 dni (kalendarzowych) podpiszę stosowną umowę, o której mowa w art. 160a Ustawy.
 7. Wyniki postepowania rekrutacyjnego są jawne z zachowaniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Do publicznej wiadomości podawany jest tylko i wyłącznie numer porozumienia o postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia zawartym pomiędzy przedstawicielem Uczelni, a kandydatem. 

§ 7

Szczegółowe zasady rekrutacji

 1. Proces rekrutacyjny składa się z następujących etapów:
 1. opracowanie i ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni oraz wywieszeniu list na terenie Campusu Uczelni osób zakwalifikowanych do przyjęcia, jako kandydatów na studia zgodnie z terminarzem określonym w § 8 niniejszej uchwały,
 2. przyjęcie przez dziekanat od kandydatów wszystkich dokumentów wymaganych w postepowaniu rekrutacyjnym określonych w pkt. 2 niniejszego paragrafu,
 3. ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni oraz wywieszeniu list na terenie Campusu Uczelni kandydatów przyjętych na studia oraz wysłanie stosownych decyzji organów prowadzących proces rekrutacyjny.
 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają w dziekanacie następujący komplet dokumentów:
 1. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu, kserokopie świadectwa dojrzałości oraz wszystkich aneksów wystawionych przez uprawniony organ do wydawania takich dokumentów (oryginał dokumentów do wglądu pracownika uczelni),
 2. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu, kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał dokumentów do wglądu pracownika uczelni),
 3. podanie o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, wygenerowane z systemu ERK lub na formularzu wydanym przez pracownika dziekanatu na wzorze zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały,
 4. poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia),
 5. 3 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych wydawanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 6. podpisane, w dwóch egzemplarzach, porozumienie o postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 2 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Finansowego dla Studiów Pierwszego Stopnia Wydziału Chemii Stosowanej Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi,

Ponadto kandydat składa:

 1. orzeczenie lekarskie od lekarza prowadzącego potwierdzające możliwość studiowania na kierunku chemia lub wskazujące przeciwskazania do kontaktu z odczynnikami chemicznym wraz z uzasadnieniem w związku ze stanem zdrowia kandydata,

ab) podpisane oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (dotyczy studiów stacjonarnych) na wzorze określonym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 1. Niezłożenie przez kandydata dokumentów w punkcie 2 ust. a – f w terminie wyznaczonym w § 8 niniejszej uchwały, oznacza rezygnację kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

§ 8

Harmonogram rekrutacji

W Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi obowiązuje następujący harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 dla studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się z dniem:

 

 1. 01 października 2017 roku
 •  
 1.  
 •  

01 czerwca 2017 r.

 1.  

rozpoczęcie pierwszej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia pierwszego stopnia

11 września 2017 r.

 •  

zakończenie pierwszej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia pierwszego stopnia

12 września 2017 r.

 •  

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia pierwszego stopnia

podczas pierwszej tury elektronicznej rejestracji kandydatów

12 września 2017 r.

 •  

rozpoczęcie drugiej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia pierwszego stopnia

16 września 2017 r.

 •  

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów
dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia pierwszego stopnia

podczas pierwszej tury elektronicznej rejestracji kandydatów

19 września 2017 r.

 •  

publikacja listy kandydatów przyjętych
na studia pierwszego stopnia

oraz wydanie i wysłanie droga tradycyjną listowną
stosownych decyzji
o przyjęciu/nie przyjęciu na studia pierwszego stopnia

30 września 2017 r.

 •  

rozpatrzenie odwołań przez Uczelniana Komisje Rekrutacyjną

w tym wydanie i wysłanie droga tradycyjną listowną
stosownych decyzji

12 października 2017 r.

 1.  

zakończenie drugiej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia pierwszego stopnia;

publikacja listy kandydatów przyjętych
na studia pierwszego stopnia

oraz wydanie i wysłanie droga tradycyjną listowną
stosownych decyzji
o przyjęciu/nie przyjęciu na studia pierwszego stopnia

13 października 2017 r.

 1.  

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów
dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia pierwszego stopnia

oraz powiadomienie o:

 stawiennictwo kandydata w dziekanacie
do dnia 14 października 2017 r. ,
 w celu odebrania decyzji o przyjęciu/nie przyjęciu
na studia pierwszego stopnia;

i/lub złożenia odwołań do Rektora WSZŁKO;

 •  
 1.  
 •  

31 października 2017 r.

 •  

ostateczne zakończenie procesu rekrutacyjnego
oraz procesu wpisu na listę studentów
rozpoczynających edukację od semestru zimowego
roku akademickiego 2017/2018

 

W przypadku, kiedy kandydat zarejestruje się poprzez EKR i złoży w dziekanacie komplet wymaganych dokumentów, którejkolwiek tury elektronicznej rejestracji kandydatów na studia pierwszego stopnia,  wówczas stosuje się tylko te terminy, które dotyczą wydania i wysłania stosownej decyzji rekrutacyjnej zgodnej z przepisami wydanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. 26 lutego 2018 roku
 •  
 1.  
 •  

01 grudnia 2017 r.

 1.  

rozpoczęcie pierwszej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia pierwszego stopnia

01 lutego 2018 r.

 1.  

zakończenie pierwszej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia pierwszego stopnia

03 lutego 2018 r.

 •  

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia pierwszego stopnia

podczas pierwszej tury elektronicznej rejestracji kandydatów

03 lutego 2018 r.

 •  

rozpoczęcie drugiej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia pierwszego stopnia

06 lutego 2018 r.

 •  

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów
dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia pierwszego stopnia

podczas pierwszej tury elektronicznej rejestracji kandydatów

17 lutego 2018 r.

 •  

publikacja listy kandydatów przyjętych
na studia pierwszego stopnia

oraz wydanie i wysłanie droga tradycyjną listowną
stosownych decyzji
o przyjęciu/nie przyjęciu na studia pierwszego stopnia

24 lutego 2018 r.

 •  

rozpatrzenie odwołań przez Uczelniana Komisje Rekrutacyjną

w tym wydanie i wysłanie droga tradycyjną listowną
stosownych decyzji

24 lutego 2018 r.

 •  

zakończenie drugiej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia pierwszego stopnia;

publikacja listy kandydatów przyjętych
na studia pierwszego stopnia

oraz wydanie i wysłanie droga tradycyjną listowną
stosownych decyzji
o przyjęciu/nie przyjęciu na studia pierwszego stopnia

 •  
 1.  
 •  

03 marca 2018 r.

 •  

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów
dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia pierwszego stopnia

oraz powiadomienie o:

 stawiennictwo kandydata w dziekanacie
do dnia 17 marca 2018 r. ,
 w celu odebrania decyzji o przyjęciu/nie przyjęciu
na studia pierwszego stopnia;

i/lub złożenia odwołań do Rektora WSZŁKO;

17 marca 2018 r.

 •  

ostateczne zakończenie procesu rekrutacyjnego
oraz procesu wpisu na listę studentów
rozpoczynających edukację od semestru letniego
roku akademickiego 2017/2018

 

W przypadku, kiedy kandydat zarejestruje się poprzez EKR i złoży w dziekanacie komplet wymaganych dokumentów, którejkolwiek tury elektronicznej rejestracji kandydatów na studia pierwszego stopnia,  wówczas stosuje się tylko te terminy, które dotyczą wydania i wysłania stosownej decyzji rekrutacyjnej zgodnej z przepisami wydanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 9

Zasady przyjmowania cudzoziemców

 1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi, którzy otrzymają pozytywną opinię Rektora Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej:
 1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
 2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 ze zm.),
 7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 1. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
 2. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, mogą podejmować i odbywać studia w ramach:
 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2,
 4. decyzji Rektora WSZŁKO.
 1. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać studia:
 1. jako stypendyści strony polskiej,
 2. na zasadach odpłatności,
 3. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę – czyli strona wysyłająca reguluje wszystkie koszty związane ze studiowaniem cudzoziemca w Uczelni,
 4. jako stypendyści WSZŁKO
 1. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.
 2. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.
 3. Cudzoziemcy mogą podjąć studia w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi, jeżeli:
 1. posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 3. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi w języku polskim, jeżeli:
 1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:
 1. legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (instytucją dokonującą legalizacją w/w dokumentów zajmuje się stosowne kuratorium oświaty zgodne z miejscem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 2. wykażą wymagane w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi szczególne predyspozycje do podjęcia studiów.
 1. Cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na studia, oprócz dokumentów, o których jest mowa w § 7 składają dodatkowo:
 1. potwierdzoną, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu, kserokopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia,
 3. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
 4. potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 1. Cudzoziemcy, którzy posiadają polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji z uwzględnieniem wytycznych zawartych w ust. 1-7 niniejszego paragrafu.

§ 10

Zasady przyjmowania osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych

 1. Zgodnie z zasadą równych praw obowiązków, osoby niepełnosprawne i/lub przewlekle chore ubiegające się o przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi, podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji, jak wszyscy inni kandydaci.
 2. Jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem dla osób wymienionych w wyżej wymienionym punkcie, które udokumentują stopień niepełnosprawności  (w szczególności z dużymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się i osoby wymagające specjalnej opieki medycznej) mogą ubiegać się dostosowanie warunków złożenia wymaganych dokumentów w dziekanacie w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
 3. Osobom niepełnosprawnym legitymującymi się stosownymi orzeczeniami, z urzędu, proponowane jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych z środków przekazywanym Uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stworzenie funduszu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi.

§ 11

Organ prowadzący proces rekrutacji

 1. Rekrutację na studia pierwszego stopnia prowadzi Dziekan Wydziału Chemii Stosowanej.
 2. Dziekan sprawuje nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego oraz odpowiada za przygotowanie i właściwe zabezpieczenie dokumentów.
 3. Dziekan wykonują swoje obowiązki związane z postępowaniem rekrutacyjnym na I rok studiów w okresie od daty rozpoczęcia naboru na dany semestr w danym roku akademickim do dnia zakończenia tego postępowania, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2017 lub 31 marca 2018.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów jest mniejsza niż 5 Dziekan Wydziału Chemii Stosowanej w porozumieniu z Rektorem WSZŁKO może:
 1. podjąć decyzję o przedłużeniu pierwszego naboru albo,
 2. wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnację z naboru

  Decyzję w przedmiocie:

 1. zakończenia postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć albo
 2. zawieszenia postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru, podejmuje Rektor WSZŁKO.
 1. Obsługę administracyjną w zakresie procesu rekrutacji zapewnia dziekanat wydziału.

§ 12

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawuje nadzór nad procesem rekrutacji, w tym: 
 1. nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu przyjmowania na studia pierwszego stopnia w Uczelni, uchwalonych przez Senat,
 2. rozstrzyga spory dotyczące procedury rekrutacji,
 3. wyznacza terminy realizacji zadań na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego wraz z etapem rozpatrywania odwołań od decyzji dziekana o nie przyjęciu na studia.
 1. Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo wykładni postanowień zawartych w zasadach przyjęć na studia pierwszego stopnia.
 2. Członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zobowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach komisji i realizowania przydzielonych im zadań.
 3. Terminy posiedzeń komisji wyznacza przewodniczący.
 4. Posiedzenia i decyzje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane.
 5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje większością głosów w obecności, co najmniej, połowy jej członków.
 6. Sekretarz uczelnianej komisji rekrutacyjnej gromadzi protokoły posiedzeń komisji
 7. Członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej mają prawo zgłaszać przewodniczącemu tejże  komisji uwagi i wnioski w sprawie przebiegu procesu rekrutacyjnego.
 8. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy również:
 1. przyjęcie protokołów z postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez dziekana wydziału,
 2. rozpatrywanie odwołań od decyzji dziekana wydziału
 3. przygotowanie sprawozdania z prac Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
 4. realizacja zadań wskazanych w § 82 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2015 r.
 1.  Regulamin organizacyjny Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej proponuje Rektor, a zatwierdza  Senat Uczelni.
 2.  Skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przedstawia Rektor WSZŁKO na drodze zarządzania, po zasięgnięciu opinii Senatu, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 13

Proces wydania decyzji o przyjęciu na studia pierwszego stopnia

 1. Decyzja o przyjęciu na studia podejmowana jest po dostarczeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2, a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami również dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 10.
 2. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia pierwszego stopnia podejmuje dziekan wydziału, która jest sporządzana przez kierownika dziekanatu, po czym wysłana droga tradycyjną listowną lub wręcza się osobiście za potwierdzeniem odbioru.
 3. Dziekan wydziału przekazuje listy osób przyjętych oraz nieprzyjętych na studia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Wzory decyzji dziekana, jak i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej określa zarządzenie rektora, które jest podawane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 30 czerwca 2017 r.

§ 14

Proces odwoływania od decyzji pierwszej instancji

 1. Od decyzji dziekana wydziału przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, zaś od  decyzji komisji – do rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi.
 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna lub Rektor, wszczyna postępowanie, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, złożony w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
 3. Odwołanie od decyzji Uczelniana Komisja Rekrutacyjna lub Rektora, kandydat składa w wyznaczonym terminie w sekretariacie Biura Rektora Uczelni bądź listownie za potwierdzeniem odbioru.
 4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia.
 5. Decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dotyczącą rozpatrzonego odwołania, doręcza się kandydatowi na piśmie osobiście lub w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.
 6. Decyzję Rektora dotyczącą rozpatrzonego odwołania od decyzji  Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej uznawana jest jako ostateczna.

§ 15

Proces rezygnacji kandydata z procesu rekrutacyjnego

 1. Każdy kandydat w dowolnym momencie może odstąpić od przyjęcia na studia pierwszego stopnia, ale nie później niż w dniu 15 października 2017 lub 15 marca 2018. Wówczas stosuje się przepisy Ustawy.
 2. Uczelnia w związku z rezygnacją kandydata nie zwraca wpłacanych przez kandydatów opłat rekrutacyjnych oraz wpisowych.
 3. Rezygnacja kandydata ze studiów pierwszego stopnia, na każdym etapie procesu rekrutacyjnego, musi zostać złożona  przez kandydata w formie pisemnej za potwierdzeniem, w dziekanacie wydziału.
 4. W uzasadnionych przypadkach rezygnację ze studiów w imieniu kandydata może złożyć osoba trzecia na podstawie upoważnienia poświadczonego notarialnie.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Uchwała została podjęta dnia 25 maja 2017 r. i wchodzi w życie z dniem 31 maja 2017 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi.
 3. Z dniem 31 maja 2017 r. niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia formy studiów wyższych, warunków i trybu przyjmowania kandydatów
  na pierwszy rok studiów oraz harmonogramów rekrutacji na studiach pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017.
 4. Tekst niniejszej uchwały zostaje podany do publicznej wiadomości z dniem 31 maja 2017 roku na stronie internetowej Uczelni link:
 5. Tekst niniejszej uchwały przesyłany jest z dniem 02 czerwca 2017 r. do zaopiniowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Po wydaniu opinii Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest ponownie umieszczany tekst jednolity niniejszej uchwały i obowiązuje do dnia 31 maja 2018 r.
PODZIEL SIĘ