Images-loading
Image

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Uchwała nr 3

Senatu

Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie:

określenia formy studiów, warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów oraz harmonogramów rekrutacji na studiach podyplomowe w roku akademickim 2017/2018

 

         Działając na podstawie art. 60 ust. 5 w związku z art. 62 ust. 1, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U.  2016  poz. 1842 ), zwanej dalej Ustawą, § 3 Regulaminem Pracy Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 15 października 2015 r., § 27 ust. 1 pkt. e Statutu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2015 r., zwanego dalej Statutem, w związku z § 2 ust. 1 oraz § 6 Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 14 lipca 2015 r., zwanego dalej Regulaminem, Senat Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej uchwala,
co następuje:

§ 1

Podstawa prawna

Za podstawę przygotowania uchwały w zakresie określenia warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018, poza wymogami Ustawy, przyjęto wymagania określone w:

 1. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016 poz. 1596),
 2. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2015 poz. 1112),
 3. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006 nr 190 poz. 1406),
 4. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (Dz. U. 2015 poz. 2288), 
 5. od § 91 do § 92 Statutu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2015 r.,
 6. Regulaminie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 14 lipca 2015 r.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Na rok akademicki 2017/2018 Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi, zwana dalej „Uczelnią”, prowadzi rekrutację na studia prowadzone tylko i wyłącznie w języku polskim na szóstym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, poziomie kształcenia studiów podyplomowych o profilu praktycznym, w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w zakresie profilowanym:

a) studiów podyplomowych kwalifikacyjnych w specjalności chemia technologii fryzjerskich,

b) studiów podyplomowych doszkalających w specjalności chemia technologii fryzjerskich oraz chemia technologii barberskich

 1. Uczelnia nie prowadzi rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe w wyniku potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego.
 2. Uczelnia prowadzi nabór na pierwszy rok studiów podyplomowych na zasadach wstępu wolnego i kolejności zgłoszeń.
 3. O przyjęciu na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci z obywatelstwem polskim lub cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 Ustawy.

§ 3

Zakres przedmiotowy uchwały

Niniejsza uchwała określa:

 1. ogóle zasady rekrutacji,
 2. szczegółowe zasady rekrutacji,
 3. proces rekrutacyjny,
 4. harmonogram rekrutacji,
 5. zasady przyjmowania cudzoziemców,
 6. zasady przyjmowania osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych,
 7. organ prowadzący rekrutację,
 8. proces wydania decyzji o przyjęciu na studia,
 9. proces odwołania od decyzji pierwszej instancji,
 10. proces rezygnacji kandydata z procesu rekrutacyjnego,
 11. postanowienia końcowe.

§ 4

Kandydaci będący obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej

Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz legitymują się dyplomem ukończenia studiów zgodnych z art. 9 ust. 1a w związku z art. 10a, art. 31a oraz 168 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U.  2016  poz. 1842 )

§ 5

Kandydaci będący cudzoziemcami zgodnie z art. 43 Ustawy

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawni są cudzoziemcy na zasadach obowiązujących obywateli polskich, którzy:
 1. legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia  albo studiów doktoranckich w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia albo studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykażą wymagane w Uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia studiów.

§ 6

Ogólna zasady rekrutacji

 1. Proces przyjęcia kandydata na studia pierwszego stopnia składa się z dwóch etapów:
 1. etap pierwszy to zarejestrowanie się poprzez formularz elektroniczny za pomocą Elektronicznego Rejestru Kandydatów, zwanego dalej ERK, zamieszczony na stronie internetowej Uczelni na stronie www.wszlko.edu.pl/rekrutacja w terminach określonych  w § 9 niniejszej uchwały lub alternatywnie złożenie podania wraz z kwestionariuszem osobowym na wzorze określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. etap drugi to złoży komplet wymaganych dokumentów określonych § 7 niniejszej uchwały  i wniesie stosowne opłaty określone uchwałą nr 4 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Finansowego dla Studiów Podyplomowych Wydziału Chemii Stosowanej Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi od roku akademickiego 2017/2018
 1. Elektroniczną rejestracje kandydata uznaje się za wiążącą, po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych wskazanych w formularzu elektronicznym lub złożeniu w wyznaczonym terminie, określonym w § 8 niniejszej uchwały, podania wraz z kwestionariuszem osobowym,  o którym mowa punkcie powyżej.
 2. Konsekwencje błędnego wypełnienia pół formularza elektronicznego lub podania, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
 3. Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną np. awariami sieci internetowych itp., a w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, kandydat zgłasza się osobiście do Dziekanatu Wydziału Chemii Stosowanej z zachowaniem terminu rejestracji. W przypadku niemożności zgłoszenia się przed upływem terminu rejestracji, kandydat niezwłocznie powiadamia kierownika dziekanatu drogą tradycyjną listowną, e-mailową na adres dziekanat@wszlko.edu.pl  lub telefonicznie powiadamiając o zaistniałej sytuacji i ustala termin późniejszego, osobistego zgłoszenia się do dziekanatu. 
 4. Uczelnia umożliwi dostęp do komputerów na terenie Campusu, z których kandydaci będą mogli dokonać rejestracji na studia podyplomowe poprzez formularz elektroniczny za pomocą Elektronicznego Rejestru Kandydatów.  
 5. Z przebiegu procesu rekrutacyjnego sporządza się protokół podsumowujący proces rekrutacyjny, który to powinien odzwierciedlać wszystkie istotne elementy postepowania rekrutacyjnego oraz posiadać pieczecie i podpisy osób odpowiedzialnych za proces rekrutacyjny.
 6. Osoba przyjęta na studia podyplomowe nabywa praw słuchacza studiów podyplomowych  z chwilą pisemnego złożenia ślubowania, którego treść określa § 92 Statutu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w ciągu 14 dnia (kalendarzowych) podpiszę stosowną umowę, o świadczenie usług edukacyjnych.
 7. Wyniki postepowania rekrutacyjnego są jawne z zachowaniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Do publicznej wiadomości podawany jest tylko i wyłącznie numer porozumienia o postępowaniu rekrutacyjnym na studia podyplomowe zawartym pomiędzy przedstawicielem Uczelni, a kandydatem.

§ 7

Szczegółowe zasady rekrutacji

 1. Proces rekrutacyjny składa się z następujących etapów:
 1. opracowanie i ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni oraz wywieszeniu list na terenie Campusu Uczelni osób zakwalifikowanych do przyjęcia, jako kandydatów na studia zgodnie z terminarzem określonym w § 8 niniejszej uchwały,
 2. przyjęcie przez dziekanat od kandydatów wszystkich dokumentów wymaganych w postepowaniu rekrutacyjnym określonych w pkt. 2 niniejszego paragrafu,
 3. ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni oraz wywieszeniu list na terenie Campusu Uczelni kandydatów przyjętych na studia oraz wysłanie stosownych decyzji organów prowadzących proces rekrutacyjny.
 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia podyplomowe składają w dziekanacie następujący komplet dokumentów:
 1. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu, kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych , o których mowa w § 4 niniejszej uchwały wraz z suplementem  do dyplomu lub kserokopii indeksu (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni),
 2. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu ERK lub na formularzu wydanym przez pracownika dziekanatu na wzorze zgodnym  z załącznikiem do niniejszej uchwały,
 3. poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia),
 4. 3 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych wydawanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 1. podpisane, w dwóch egzemplarzach, porozumienie o postępowaniu rekrutacyjnym na studia podyplomowe zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 uchwałą nr 4 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Finansowego dla Studiów Podyplomowych Wydziału Chemii Stosowanej Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi od roku akademickiego 2017/2018,

Ponadto kandydat składa orzeczenie lekarskie od lekarza prowadzącego potwierdzające możliwość studiowania na kierunku chemia lub wskazujące przeciwskazania do kontaktu z odczynnikami chemicznym wraz z uzasadnieniem w związku ze stanem zdrowia kandydata.

 1. Niezłożenie przez kandydata dokumentów w punkcie 2 ust. a – f w terminie wyznaczonym w § 8 niniejszej uchwały, oznacza rezygnację kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

§ 8

Harmonogram rekrutacji

W Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi obowiązuje następujący harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 dla studiów podyplomowych rozpoczynających się z dniem:

 1. 01 października 2017 roku

(szczegółowy terminarz znajduje się na następnej stronie)

 •  
 1.  
 •  

01 czerwca 2017 r.

 1.  

rozpoczęcie pierwszej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów na studia podyplomowe

11 września 2017 r.

 •  

zakończenie pierwszej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów na studia podyplomowe

12 września 2017 r.

 •  

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia podyplomowe

podczas pierwszej tury elektronicznej rejestracji kandydatów

12 września 2017 r.

 •  

rozpoczęcie drugiej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia podyplomowe

16 września 2017 r.

 •  

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów
dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia podyplomowe

podczas pierwszej tury elektronicznej rejestracji kandydatów

19 września 2017 r.

 •  

publikacja listy kandydatów przyjętych
na studia podyplomowe

oraz wydanie i wysłanie droga tradycyjną listowną
stosownych decyzji
o przyjęciu/nie przyjęciu na studia podyplomowe

30 września 2017 r.

 •  

rozpatrzenie odwołań przez Uczelniana Komisje Rekrutacyjną

w tym wydanie i wysłanie droga tradycyjną listowną
stosownych decyzji

12 października 2017 r.

 1.  

zakończenie drugiej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia podyplomowe;

publikacja listy kandydatów przyjętych
na studia podyplomowe

oraz wydanie i wysłanie droga tradycyjną listowną
stosownych decyzji
o przyjęciu/nie przyjęciu na studia podyplomowe

13 października 2017 r.

 1.  

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów
dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia podyplomowe

oraz powiadomienie o:

 stawiennictwo kandydata w dziekanacie
do dnia 14 października 2017 r. ,
 w celu odebrania decyzji o przyjęciu/nie przyjęciu
na studia podyplomowe;

i/lub złożenia odwołań do Rektora WSZŁKO;

31 października 2017 r.

 •  

ostateczne zakończenie procesu rekrutacyjnego
oraz procesu wpisu na listę studentów
rozpoczynających edukację od semestru zimowego
roku akademickiego 2017/2018

 

W przypadku, kiedy kandydat zarejestruje się poprzez EKR i złoży w dziekanacie komplet wymaganych dokumentów, którejkolwiek tury elektronicznej rejestracji kandydatów na studia podyplomowe, wówczas stosuje się tylko te terminy, które dotyczą wydania i wysłania stosownej decyzji rekrutacyjnej zgodnej z przepisami wydanymi przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 1. 26 lutego 2018 roku

 

 •  
 1.  
 •  

01 grudnia 2017 r.

 1.  

rozpoczęcie pierwszej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów na studia podyplomowe

01 lutego 2018 r.

 1.  

zakończenie pierwszej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia podyplomowe

03 lutego 2018 r.

 •  

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia podyplomowe

podczas pierwszej tury elektronicznej rejestracji kandydatów

03 lutego 2018 r.

 •  

rozpoczęcie drugiej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia podyplomowe

06 lutego 2018 r.

 •  

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów
dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia podyplomowe

podczas pierwszej tury elektronicznej rejestracji kandydatów

17 lutego 2018 r.

 •  

publikacja listy kandydatów przyjętych
na studia podyplomowe

oraz wydanie i wysłanie droga tradycyjną listowną
stosownych decyzji
o przyjęciu/nie przyjęciu na studia podyplomowe

24 lutego 2018 r.

 •  

rozpatrzenie odwołań przez Uczelniana Komisje Rekrutacyjną

w tym wydanie i wysłanie droga tradycyjną listowną
stosownych decyzji

24 lutego 2018 r.

 •  

zakończenie drugiej tury
elektronicznej rejestracji kandydatów
na studia podyplomowe;

publikacja listy kandydatów przyjętych
na studia podyplomowe

oraz wydanie i wysłanie droga tradycyjną listowną
stosownych decyzji
o przyjęciu/nie przyjęciu na studia podyplomowe

03 marca 2018 r.

 •  

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów
dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia
na studia podyplomowe

oraz powiadomienie o:

 stawiennictwo kandydata w dziekanacie
do dnia 17 marca 2018 r. ,
 w celu odebrania decyzji o przyjęciu/nie przyjęciu
na studia podyplomowe;

i/lub złożenia odwołań do Rektora WSZŁKO;

17 marca 2018 r.

 •  

ostateczne zakończenie procesu rekrutacyjnego
oraz procesu wpisu na listę studentów
rozpoczynających edukację od semestru letniego
roku akademickiego 2017/2018

W przypadku, kiedy kandydat zarejestruje się poprzez EKR i złoży w dziekanacie komplet wymaganych dokumentów, którejkolwiek tury elektronicznej rejestracji kandydatów na studia podyplomowe,  wówczas stosuje się tylko te terminy, które dotyczą wydania i wysłania stosownej decyzji rekrutacyjnej zgodnej z przepisami wydanymi przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

§ 9

Zasady przyjmowania cudzoziemców

 1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi, którzy otrzymają pozytywną opinię Rektora Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej:
 1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
 2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 ze zm.),
 7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 1. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium 
 2. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe w ramach:
 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2,
 4. decyzji Rektora WSZŁKO.
 1. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać studia:
 1. jako stypendyści strony polskiej,
 2. na zasadach odpłatności,
 3. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę – czyli strona wysyłająca reguluje wszystkie koszty związane ze studiowaniem cudzoziemca w Uczelni,
 4. jako stypendyści WSZŁKO
 1. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.
 2. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów podyplomowych, mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach obowiązujących obywateli polskich, na zasadach określonych w ust. 3 i 4.
 3. Cudzoziemcy mogą podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi, jeżeli:
 1. posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 3. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi w języku polskim, jeżeli:
 1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 1. Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:
 1. legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia  albo studiów doktoranckich w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia albo studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej, (instytucją dokonującą legalizacją w/w dokumentów zajmuje się Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub upoważniony przez niego podmiot w myśl art. 191a ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym - tj. Dz. U.  2016  poz. 1842 ),
 2. wykażą wymagane w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi szczególne predyspozycje do podjęcia studiów.
 1. Cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na studia podyplomowe , oprócz dokumentów, o których jest mowa w § 7 składają dodatkowo:
 1. potwierdzoną, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu, kserokopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
 3. potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 1. Cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji z uwzględnieniem wytycznych zawartych w ust. 1-7 niniejszego paragrafu.

§ 10

Zasady przyjmowania osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych

 1. Zgodnie z zasadą równych praw obowiązków, osoby niepełnosprawne i/lub przewlekle chore ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi, podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji, jak wszyscy inni kandydaci.
 2. Jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem dla osób wymienionych w wyżej wymienionym punkcie, które udokumentują stopień niepełnosprawności  (w szczególności z dużymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się i osoby wymagające specjalnej opieki medycznej) mogą ubiegać się dostosowanie warunków złożenia wymaganych dokumentów w dziekanacie w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

§ 11

Organ prowadzący proces rekrutacji

 1. Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Dziekan Wydziału Chemii Stosowanej.
 2. Dziekan sprawuje nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego oraz odpowiada za przygotowanie i właściwe zabezpieczenie dokumentów.
 3. Dziekan wykonują swoje obowiązki związane z postępowaniem rekrutacyjnym na I rok studiów podyplomowych w okresie od daty rozpoczęcia naboru na dany semestr w danym roku akademickim do dnia zakończenia tego postępowania, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2017 lub 31 marca 2018.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe liczba kandydatów jest mniejsza niż 5 Dziekan Wydziału Chemii Stosowanej w porozumieniu z Rektorem WSZŁKO może:
 1. podjąć decyzję o przedłużeniu pierwszego naboru albo,
 2. wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnację z naboru

  Decyzję w przedmiocie:

 1. zakończenia postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć albo
 2. zawieszenia postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru, podejmuje Rektor WSZŁKO.
 1. Obsługę administracyjną w zakresie procesu rekrutacji zapewnia dziekanat wydziału.

§ 12

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawuje nadzór nad procesem rekrutacji, w tym: 
 1. nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu przyjmowania na studia podyplomowe w Uczelni, uchwalonych przez Senat,
 2. rozstrzyga spory dotyczące procedury rekrutacji,
 3. wyznacza terminy realizacji zadań na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego wraz z etapem rozpatrywania odwołań od decyzji dziekana o nie przyjęciu na studia podyplomowe.
 1. Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo wykładni postanowień zawartych w zasadach przyjęć na studia podyplomowe.
 2. Członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zobowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach komisji i realizowania przydzielonych im zadań.
 3. Terminy posiedzeń komisji wyznacza przewodniczący.
 4. Posiedzenia i decyzje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane.
 5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje większością głosów w obecności, co najmniej, połowy jej członków.
 6. Sekretarz uczelnianej komisji rekrutacyjnej gromadzi protokoły posiedzeń komisji
 7. Członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej mają prawo zgłaszać przewodniczącemu tejże  komisji uwagi i wnioski w sprawie przebiegu procesu rekrutacyjnego.
 8. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy również:
 1. przyjęcie protokołów z postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez dziekana wydziału,
 2. rozpatrywanie odwołań od decyzji dziekana wydziału
 3. przygotowanie sprawozdania z prac Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
 4. realizacja zadań wskazanych w § 82 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2015 r.
 1.  Regulamin organizacyjny Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej proponuje Rektor, a zatwierdza  Senat Uczelni.
 2.  Skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przedstawia Rektor WSZŁKO na drodze zarządzania, po zasięgnięciu opinii Senatu, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 13

Proces wydania decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe

 1. Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe podejmowana jest po dostarczeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2, a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami również dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 10.
 2. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia pierwszego stopnia podejmuje dziekan wydziału, która jest sporządzana przez kierownika dziekanatu, po czym wysłana droga tradycyjną listowną lub wręcza się osobiście za potwierdzeniem odbioru.
 3. Dziekan wydziału przekazuje listy osób przyjętych oraz nieprzyjętych na studia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Wzory decyzji dziekana, jak i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej określa zarządzenie rektora, które jest podawane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 30 czerwca 2017 r.

§ 14

Proces odwoływania od decyzji pierwszej instancji

 1. Od decyzji dziekana wydziału przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, zaś od  decyzji komisji – do rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi.
 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna lub Rektor, wszczyna postępowanie, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, złożony w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
 3. Odwołanie od decyzji Uczelniana Komisja Rekrutacyjna lub Rektora, kandydat składa w wyznaczonym terminie w sekretariacie Biura Rektora Uczelni bądź listownie za potwierdzeniem odbioru.
 4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe.
 5. Decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dotyczącą rozpatrzonego odwołania, doręcza się kandydatowi na piśmie osobiście lub w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.
 6. Decyzję Rektora dotyczącą rozpatrzonego odwołania od decyzji  Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej uznawana jest jako ostateczna.

§ 15

Proces rezygnacji kandydata z procesu rekrutacyjnego

 1. Każdy kandydat w dowolnym momencie może odstąpić od przyjęcia na studia podyplomowe, ale nie później niż w dniu 15 października 2017 lub 15 marca 2018. Wówczas stosuje się przepisy Ustawy.
 2. Uczelnia w związku z rezygnacją kandydata nie zwraca wpłacanych przez kandydatów opłat rekrutacyjnych oraz wpisowych.
 3. Rezygnacja kandydata na studia podyplomowe, na każdym etapie procesu rekrutacyjnego, musi zostać złożona  przez kandydata w formie pisemnej za potwierdzeniem, w dziekanacie wydziału.
 4. W uzasadnionych przypadkach rezygnację ze studiów podyplomowych w imieniu kandydata może złożyć osoba trzecia na podstawie upoważnienia poświadczonego notarialnie.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Uchwała została podjęta dnia 25 maja 2017 r. i wchodzi w życie z dniem 31 maja 2017 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi.
 3. Z dniem 31 maja 2017 r. niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 3 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia formy studiów podyplomowych, warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów oraz harmonogramów rekrutacji na studiach podyplomowych w roku akademickim 2016/2017.
 4. Tekst niniejszej uchwały zostaje podany do publicznej wiadomości z dniem 01 czerwca 2016 roku na stronie internetowej Uczelni link: http://wszlko.edu.pl/content/index/page/id/165424
 5. Tekst niniejszej uchwały przesyłany jest z dniem 02 czerwca 2017 r. do zaopiniowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Po wydaniu opinii Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest ponownie umieszczany tekst jednolity niniejszej uchwały i obowiązuje do dnia 31 maja 2018 r.
PODZIEL SIĘ