Images-loading
Image

Opłaty za studia

Opłaty za studia

Studia Pierwszego Stopnia w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi są odpłatne, gdzie za podstawę prawną w zakresie określenia wysokości opłatza świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz powtarzaniem określonych zajęć dydaktycznych z powodu niezadawalających wyników w nauce, jak i prowadzenia przez podstawową jednostkę organizacyjną zajęć dydaktycznych nieobjętych obowiązkowym planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do osiągnięcia w sposób pełny założonych oczekiwanych kierunkowych efektów kształcenia, jak i niezbędnych do podjęcia studiów drugiego stopnia przyjęto wymogi art. 160a w związku z art. 99 ust. 4 oraz art. 99a Ustawy, ale także uwzględniono wymagania określone w:

  1. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2016  poz. 1554),
  2. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 04 października 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postepowanie (związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na semestr letni rok akademickiego 2016/2017 oraz semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018); (Dz. U. 2016 poz. 1608),
  3. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów  i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2015 poz. 1112),
  4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.  w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006 nr 190 poz. 1406),
  5. zarządzenie nr 1 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i opłaty dodatkowe w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi na studiach pierwszego stopnia oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2017/2018, 
  6. zarządzenie nr 2 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu wznawiania studiów na Wydziale Chemii Stosowanej,
  7. zarządzenie nr 1 Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 01 lipca 2015 roku w sprawie zasady i trybu przenoszenia efektów kształcenia z uczelni macierzystej do Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą  w Łodzi. 

Odpłatność za studia jest zgodna z Regulaminem Finansowym Obwiazujacym Kandydatów na Studia oraz Studentów Studiów Pierwszego Stopnia na Wydziale Chemii Stosowanej oraz Regulaminem Finansowym Obowiązujacym Kandydatów na Studia Podyplomowe oraz Słuchaczy Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z Siedzibą w Łodzi, w których to wskazane są wysokości opłat, harmonogram ich wnoszenia i wykaz opłat dodatkowych ustalanych dla każdego naboru na studia przez Senat Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi. 

Odpłatność za studia formalizuje odpowiednia umowa cywilno prawna.

Opłaty regulowane są w formie przelewu na indywidualne konto bankowe Uczelni lub wpłaty gotówkowej w kasie Dziekanatu Wydziału Chemii Stosowanej. Za datę uregulowania uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Uczelni lub data z dowodu wpłaty - KP.

PODZIEL SIĘ

Images
PLIKI DO POBRANIA