Images-loading
Image

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 1. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu, kserokopie dyplomu/dyplomów ukończenia studiów wyższych wraz ze stosownymi suplementami do dyplomów lub kserokopiami indeksu (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni),

 2. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, na formularzu wydanym przez pracownika dziekanatu na wzorze zgodnymz załącznikiem do stosownej uchwały,

 3. poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia),

 4. 3 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych wydawanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 5. podpisane, w dwóch egzemplarzach, porozumienie o postępowaniu rekrutacyjnym na studia podyplomowe zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 uchwałą nr 4 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu Finansowego Obowiązującego Kandydatów
  na Studia Podyplomowe oraz Słuchaczy Studiów Podyplomowych na Wydziale Chemii Stosowanej od roku akademickiego 2018/2019,

Ponadto:

 1. orzeczenie lekarskie od lekarza prowadzącego potwierdzające możliwość studiowania na kierunku chemia
  lub wskazujące przeciwskazania do kontaktu z odczynnikami chemicznym wraz z uzasadnieniem w związku ze stanem zdrowia kandydata,

 2. skierowanie z podmiotu delegującego słuchacza na studia podyplomowe w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych w myśl art. 1031. § 1 ustawy - Kodeks pracy opublikowanego z dnia 16 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 917), lub oświadczenie pisemne kandydata o świadomości przestrzegania przepisów prawa wewnętrznego WSZŁKO,

 3. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu, kserokopie dokumentu poświadczającego przygotowanie pedagogiczne – w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (tj. dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia takiego kursu); (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni),

 4. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu, kserokopie dokumentu poświadczającego przygotowanie do praktycznej nauki zawodu – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; (tj. świadectwo ukończenia takiego kursu); (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni),

* podanie można pobrać ze strony lub na miejscu w Dziale Rekrutacji i wypełnić drukowanymi literami,
** egzemplarze umowy o Porozumieniu o postępowaniu rekrutacyjnym na studia podyplomowe można pobrać ze strony lub na miejscu w Dziale Rekrutacji i wypełnić drukowanymi literami,
*** opłatę rekrutacyjną i opłatę wpisową można dokonać w kasie Uczelni

PODZIEL SIĘ