Images-loading
Image

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

  1. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu, kserokopie dyplomu ukończenia studiów,
    o których mowa w § 4 niniejszej uchwały wraz z suplementem do dyplomu lub kserokopii indeksu potwierdzonej
    za zgodność z oryginałem przez notariusza wystawionych przez uprawniony organ do wydawania takich dokumentów (oryginał dokumentów do wglądu pracownika uczelni);

  2. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu ERK lub na formularzu wydanym przez pracownika dziekanatu na wzorze zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały,

  3. poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia),

  4. 3 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych wydawanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  5. podpisane, w dwóch egzemplarzach, porozumienie o postępowaniu rekrutacyjnym na studia podyplomowych zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 4 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu Finansowego dla Studiów Podyplomowych Wydziału Chemii Stosowanej Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi,

* podanie można pobrać ze strony lub na miejscu w Dziale Rekrutacji i wypełnić drukowanymi literami,
** egzemplarze umowy o Porozumieniu o postępowaniu rekrutacyjnym na studia podyplomowe można pobrać ze strony lub na miejscu w Dziale Rekrutacji i wypełnić drukowanymi literami,
*** opłatę rekrutacyjną i opłatę wpisową można dokonać w kasie Uczelni

PODZIEL SIĘ