Images-loading
Image

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia

Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia  powinni złożyć następujące dokumenty:

  • poświadczone, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu, kserokopie świadectwa dojrzałości oraz wszystkich aneksów wystawionych przez uprawniony organ do wydawania takich dokumentów (oryginał dokumentów do wglądu pracownika uczelni),
  • poświadczone, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu, kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał dokumentów do wglądu pracownika uczelni),
  • podanie o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, wygenerowane z systemu ERK lub na formularzu wydanym przez pracownika dziekanatu na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Senatu WSZŁKO z dnia 25 maja 2017 roku,*
  • poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez kierownika dziekanatu kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia),
  • 3 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych wydawanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  • podpisane, w dwóch egzemplarzach, porozumienie o postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 2 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Finansowego dla Studiów Pierwszego Stopnia Wydziału Chemii Stosowanej Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi, **
  • wnieść stosowną opłatę rekrutacyjną (w wysokości 85,00 zł), oplatę wpisową (w wysokości 115,00 zł z tytułu postępowania rekrutacyjnego, za indeks oraz legitymacje studencką) ***

Ponadto kandydat składa:

  • orzeczenie lekarskie od lekarza prowadzącego potwierdzające możliwość studiowania na kierunku chemia lub wskazujące przeciwskazania do kontaktu z odczynnikami chemicznym wraz z uzasadnieniem w związku ze stanem zdrowia kandydata,
  • podpisane oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (dotyczy studiów stacjonarnych) na wzorze określonym załącznikiem nr 2 do uchwały nr 1 Senatu WSZŁKO z dnia 25 maja 2017 r.

* podanie można pobrać ze strony lub na miejscu w Dziale Rekrutacji i wypełnić drukowanymi literami,
** egzemplarze umowy o Porozumieniu o postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego  stopnia można pobrać ze strony lub na miejscu w Dziale Rekrutacji i wypełnić drukowanymi literami,
*** opłatę rekrutacyjną i opłatę wpisową można dokonać w kasie Uczelni

PODZIEL SIĘ