Images-loading
Image

Praca podyplomowa

Złożona praca dyplomowa powinna spełniać następujące wymogi:

1. Formatowanie tekstu pracy:

 1. nie wstawiać nagłówków lub stopek z oddzielną treścią, np. tytułem kolejnego rozdziału;
 2. nie stawiać kropek na końcu tytułu rozdziału lub podrozdziału;
 3. czcionka tahoma 12 pkt., niepogrubiona;
 4. spis treści umieszczony po stronie tytułowej;
 5. numeracja stron automatyczna, numer strony w stopce, wyrównany do zewnątrz strony,
  bez numeru na pierwszej stronie (pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa)
 6. odstępy pomiędzy znakami standardowe (o pkt.), pomiędzy wyrazami wstawiać tylko jeden znak spacji;
 7. odstępy między wierszami 1,5 wiersza;
 8. tekst justowany obustronnie;
 9. automatyczne dzielenie wyrazów;
 10. na końcu wiersza nie mogą występować pojedyncze litery lub spójniki. przeniesienie spójnika do kolejnego wiersz przy użyciu tzw. „twardej spacji”, (kombinacja klawiszy: ctrl + shift + spacja);
 11. marginesy: margines wewnętrzny – 3 cm, margines zewnętrzny – 2 cm, górny i dolny – 2 cm;
 12. bibliografia i netografia w porządku alfabetycznym;
 13. minimalna objętość pracy dyplomowej - jeden arkusz wydawniczy, tj. ok. 22 stron po 1800 znaków na stronę (około 40 000 znaków).

2. Strona tytułowa pracy dyplomowej

Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna zawierać (wg załączonego wzoru)

3. Literatura i przypisy

Zaleca się stosowanie przypisów automatycznych (zakładka: Wstaw/Przypis). Przypisy umieszczane są na dole strony, do której się odnoszą. Przypis kończy kropka.
W przypisie znajdują się w kolejności: inicjały imienia autora, nazwisko autora, tytuł pracy (kursywa), miejsce wydania, rok wydania, numer strony, na której umieszczony jest tekst przytaczany w przypisie.

Przykład:

Cytowanie literatury:

1 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 52-72,

2 Z. Leoński, Kryteria ocen administracji publicznej w naukach o administracji, [w:] J. Łukasiewicz (praca zbiorowa pod red.) Jakość administracji publicznej, Rzeszów 2004, s. 235-243,

Cytowanie tej samej pozycji kilka razy po sobie:

3 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 40-41.

4 Ibidem, s. 50.

Cytowanie tej samej pozycji, przedzielonej innymi przypisami:

5 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 23 - 25.

6 J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i Europie, Pułtusk 2003, s. 15.

7 Z. Leoński, Samorząd …, s. 34-43 lub Z. Leoński, op.cit. s.34-43

Cytowanie strony internetowej:

8 Dane za stroną internetową: http://www.sejm.gov.pl

Cytowanie aktu prawnego w przypisie:

9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).

10 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (tekst jednolity Dz.U. nr 46, poz. 499 ze zm.).

11 Art. 23 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. nr 57, poz. 507 ze zm.).

4. Oprawa

Praca powinna być oprawiona metodą bindowania zgrzewanego oraz zawierać kopertkę z płytą CD, na której zgrana jest praca dyplomowa w rozszerzeniu *doc.

PODZIEL SIĘ