Images-loading
Image

Wymagane dokumenty

Obowiązek nakładany przez ustawodawcę w sprawie wymaganych dokumentów od kandydata nakładają następujące przepisy prawa takie jak:

  1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2017 poz. 1842); art. 192 ust. 1
  2. rozporządzenie MNiSW z dnia 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dziennik Ustaw 2016 poz. 1554) zapis § 4 ust. 1 pkt 1, ppkt 1 dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym: poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości, a w przypadku kandydata na studia podyplomowe — również poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów, ankietę osobową zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku — nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami, aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@wszlko.edu.pl

PODZIEL SIĘ