Images-loading
Image

Regulamin Studiów Podyplomowych

Regulamin Studiów Podyplomowych

 Regulamin studiów podyplomowych określa organizację, formę, tryb, rodzaj i tok studiów oraz związane z nim prawa i obowiązki słuchacza oraz stosuje się go do wszystkich form studiów podyplomowych prowadzonych  przez Uczelnię.

Przez studia podyplomowe rozumie się formę kształcenia prowadzoną w Uczelni,  a kończącą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, w ramach której przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia  (tytuł zawodowy licencjata, inŜyniera lub równorzędny określonego kierunku studiów i profilu kształcenia).

Zdobyte kwalifikacje podyplomowe, tj. uzyskane efekty kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych w Uczelni, potwierdzone są świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.  3. Osoba zakwalifikowana na studia podyplomowe zwana jest dalej „Słuchaczem”.

PODZIEL SIĘ