Images-loading
Image

Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania

STANDARDY PRZYGOTOWANIA
PRACY INŻYNIERSKIEJ LUB LICENCJACKIEJ
W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ ŁÓDZKIEJ KORPORACJI OŚWIATOWEJ NA WYDZIALE CHEMII STOSOWANEJ

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu licencjata lub inżyniera jest zdanie egzaminu dyplomowego oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.Praca musi być samodzielna, wykonana pod opieką promotora. Powinna zawierać istotny wkład własny pracy słuchacza, a nie być tylko kompilacją zebranych materiałów źródłowych. Student jako autor ponosi odpowiedzialność za rzetelność zaprezentowanego materiału.

Praca musi spełniać wszelkie przepisy dotyczące praw autorskich, etyki i dobrych obyczajów. Powinna wykazać umiejętności przyszłego inżyniera (czy licencjata) do korzystania z piśmiennictwa naukowego oraz zawodowego w aspekcie poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów, pobudzenia do określonych działań poszukiwawczych oraz innowacyjnych. Jest ona opracowaniem wybranego i zaakceptowanego przez Radę Wydziału tematu związanego ze specjalnością w postaci prezentacji, która może mieć formę:
a) przeglądu zawierającego krytyczną analizę aktualnego stanu wiedzy na zadany temat,
b) pracy eksperymentalnej,
c) propozycji oryginalnych rozwiązań problemów syntetycznych bądź analitycznych.
Praca dyplomowa powinna być napisana jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym językiem.
    
I.  STRUKTURA PRACY

1.Wstęp (wprowadzenie)

W rozdziale tym powinno się znaleźć krótkie naświetlenie stanu wiedzy w wybranym temacie oraz wykazanie elementów, w których można ją pogłębić lub poszerzyć. Na tym tle należy wyraźnie zaznaczyć cel pracy, zakres oraz korzyści wynikające z jego realizacji. Jasno określić problemy, które będą przedmiotem opracowania lub badań.

2. Rozdział pierwszy

W rozdziale tym należy przedstawić proponowany sposób realizacji wybranego celu. W zależności od charakteru pracy dyplomowej powinna ona obejmować:
a) praca przeglądowa: systematyczny przegląd piśmiennictwa i najnowszych publikacji w tym opracowań obcojęzycznych,
b) praca doświadczalna (eksperymentalna):
- przegląd możliwych do zastosowania metod doświadczalnych oraz uzasadnienie własnej drogi postępowania,
c) praca projektowa:
- propozycje nowego rozwiązania syntetycznego bądź analitycznego na tle metod już istniejących.

3. Rozdział drugi

a) prace przeglądowe:
    - autor przedstawia swoje własne oceny nasuwające się w rezultacie analizy zgromadzonego materiału bibliograficznego;
b) prace doświadczalne ( eksperymentalne ) i projektowe:
    - autor przedstawia szczegółowe wyniki, dokonuje porównania z wynikami przeprowadzonych badań i ocenia ich wartość poznawczą.
Należy pamiętać, że podstawą oceniania pracy dyplomowej na ocenę pozytywną jest wykazanie przez dyplomanta, że potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę,  radzi sobie z warsztatem badawczym, potrafi wykorzystywać różne narzędzia i celnie wyciągać wnioski.

4. Podsumowanie i wnioski    

Podsumowanie powinno zawierać ustosunkowanie się autora do realizacji celu pracy, a w szczególności podawać wnioski jakie wypływają z jej wykonania. Rozdział ten ma zawierać przedstawione w skrócie uzyskane wyniki pracy. Zakończenie warto zacząć sformułowaniem typu: „Celem pracy było… . Zdaniem autora cel ten został zrealizowany dzięki …….”. Ważną zasadą jest to, że w zakończeniu nie powinno się pojawić nic nowego, żadne nowe informacje. To ma być zebranie, podsumowanie wszystkiego co było w pracy, a szczególnie wyników pracy.

5. Streszczenie

Należy zredagować w języku polskim i angielskim. Powinno się również zamieścić słowa kluczowe w liczbie od pięciu do dziesięciu.
    
6. Spis piśmiennictwa


W pracy licencjackiej powinno zostać przywołane co najmniej 15 pozycji literaturowych, a w inżynierskiej co najmniej 25  w spisie literatury kończącym pracę. Do liczby tej nie włącza się stron: www., norm, patentów itp. Tworząc spis literatury należy wyraźnie oddzielić strony www. W przypadku korzystania z internetu, należy wybierać tylko oficjalne portale znanych organizacji (ISO, PKN, GUM itp.), ponieważ strony prywatne mogą zawierać informacje merytorycznie nieprawdziwe. Niedopuszczalne jest zatem przywoływanie adresów typu jakosc i innych temu podobnych. Zawsze podając adres strony należy podać dzień, miesiąc i rok, kiedy daną informację na danej stronie odczytano.

Należy stosować jednolity system interpunkcji we wszystkich opisach bibliograficznych oraz jednolity system zapisu autora. np. nazwisko i inicjał imienia. Pozycje powinny być ustawione w kolejności alfabetycznie wg nazwisk autorów bądź w kolejności cytowania w tekście.

Przy przywoływaniu literatury powinno się stosować sposób wykorzystujący nawiasy kwadratowe, pokazując nie tylko nazwę cytowanej pozycji i jej autora, ale także numery stron. Notacja [4, s.45] oznacza:
-   pozycja znajdująca się w spisie literatury na miejscu 4,
- dana informacja (cytat, tabela, wykres, rysunek) zamieszczone są na stronie 45  przywołanym źródle.

Przykłady opisów bibliograficznych, które należy stosować w pracy dyplomowej.    

- Książka (opis autorski: 1 do 3 autorów)
Nazwa Twórcy/ Twórców (Autor/Autorzy) : Tytuł : i podtytuły.  Miejsce wydania,  Wydawca, data wydania, ewentualnie zakres numerów wykorzystanych stronic
Sobczyk L.,  Kisza A.: Chemia fizyczna dla przyrodników. Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1977, s.15-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Książka (opis tytułowy: powyżej 3 autorów)
Tytuł : i podtytuły  /  Nazwa autora/autorów lub redaktora/redaktorów.  Miejsce wydania, Wydawca, data wydania, ew. zakres numerów wykorzystanych stronic    
Farmakologia : podstawy farmakoterapii : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. Piotra Kubikowskiego, Wojciecha Kostowskiego. Warszawa, Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Rozdział z książki
Nazwa Twórcy/ Twórców (Autor/ Autorzy) : Tytuł dokumentu niesamoistnego (rozdziału).  W: Tytuł jednostki  macierzystej.  Miejsce wydania,  Wydawca, data wydania,  Numeracja tomu, zakres numerów stronic dokumentu niesamoistnego.
Bańkowski E. : Aminokwasy, peptydy i białka. W: Biochemia: podręcznik dla studentów studiów licencjackich
i magisterskich. Wrocław, MedPharm Polska, 2006, T. 1., s.3-35.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Artykuł z czasopisma
Nazwa Twórcy/ Twórców (Autor/ Autorzy) dokumentu niesamoistnego (artykułu) : Tytuł dokumentu niesamoistnego (artykułu) W: Tytuł macierzystego wydawnictwa ciągłego. Rok wydania, numeracja tomu itp., zakres numerów stronic dokumentu niesamoistnego.
Bednarczyk-Cwynar B., Zaprutko L. : Trójterpenoidy w kosmetyce i kosmetologii. W: Polish Journal of Cosmetology, 2003, nr. 4, s. 218 -240.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Strona www.
Tytuł wiadomości - zwykle pasek z tematem stanowi tytuł wiadomości: Tytuł macierzystego systemu komunikowania się (jeżeli jest dostępny). Data wysłania wiadomości łącznie z rokiem, miesiącem, dniem i godziną,  Dostępność i dostęp
Words Without Borders: The online magazine for international literature. PEN American Center,©2005 [przeglądany 12 lipca 2006 g. 16:35], Dostępny w: http://www.wordswithoutborders.org
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Części witryny internetowej
Nazwa Twórcy/ Twórców (Autor/ Autorzy) dokumentu (artykułu) : Tytuł wiadomości - zwykle pasek
z tematem stanowi tytuł wiadomości. W: Tytuł macierzystego systemu komunikowania się (jeżeli jest dostępny). Data wysłania wiadomości łącznie z rokiem, miesiącem i dniem, Dostępność i dostęp.
Clark, C. : On the threshold of a brave new world. W: Blueprint of the body [online], CNN.com, 2000 [przeglądany 24 sierpnia 2000; 10:25]. Dostępny w: http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/genome/storey/overview/


II. FORMA PRACY

1.    Podstawowe zasady podziału pracy na rozdziały

Praca powinna być podzielona na rozdziały i podrozdziały. Wszystkie rozdziały główne muszą się rozpoczynać od nowej strony. Podrozdziały muszą być numerowane, ale nie powinno się schodzić z numeracją niżej, niż do poziomu trzeciego, to znaczy np. „1.1.1.”. Jeżeli zachodzi potrzeba stworzenia rozdziału niższego poziomu, należy jego tytuł po prostu pogrubić i nie dodawać do niego żadnego numeru.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie rozdziały były odpowiednio długie (rozdział to nie może być pół strony). Należy też pilnować, aby praca była rozbudowana w miarę równomiernie – nie tak, że jeden rozdział (podrozdział) ma jedną stronę, a inny piętnaście stron. Każdy rozdział musi mieć swój tytuł. Po tytułach rozdziałów nie stawia się żadnych kropek, ani innych znaków interpunkcyjnych. W tytułach rozdziałów nie powinno się stosować żadnych skrótów.

Spis treści powinien być umieszczony na początku pracy z zaznaczeniem tytułów rozdziałów i stron, na których się znajdują.

Strona tytułowa pracy powinna wskazywać na uczelnię (Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej, Wydział Chemii Stosowanej), rodzaj pracy tj. „praca licencjacka” lub „praca inżynierska”, temat pracy, autora, promotora, miejsce i rok wykonania. Na stronie internetowej uczelni znajduje się wzór strony tytułowej do pobrania.


2.     Marginesy i inne zasady edytorskie

Praca ma formę maszynopisu formatu A4 oprawionego w sztywną oprawę – 3 egzemplarze (dla promotora, recenzenta i biblioteki) oraz wersja archiwalna (do dziekanatu) drukowana dwustronnie w miękkiej oprawie uzupełniona o wersję elektroniczną na płycie CD opisanej imieniem i nazwiskiem studenta. Słuchacz dołącza również do pracy oświadczenie o samodzielnym napisaniu przedstawianej pracy.

Praca powinna być sformatowana w następujący sposób, który sprawi, że będzie ona czytelna i estetyczna:
- marginesy: górny i dolny – 25 mm, prawy – 20 mm, lewy – 35 mm,
- czcionka: Times New Roman 12 pkt.,
- odstęp między wierszami 1,5 pkt,
- tekst wyrównany do prawego i lewego marginesu (wyjustowany)

3.    Rysunki i tabele

Wszystkie zamieszczone w pracy rysunki i tabele muszą być w pracy przywołane, zanim zostaną wstawione. Rysunki przywołuje się i podpisuje używając skrótu „rys.”. W przypadku tabel używa się całego wyrazu. Rysunki i tabele mogą być numerowane przez całą pracą w sposób ciągły (od 1 do np. 25) lub w każdym rozdziale od początku. Rysunki podpisuje się pod rysunkiem, tabele nad tabelą. Każdy rysunek i tabela muszę mieć swój tytuł, a pod spodem podane źródło. Jeżeli jest to oryginalne dzieło autora pracy, powinno to być oznaczone przez napisanie: „Źródło: opracowanie własne”, ewentualnie „Źródło: opracowanie własne na podstawie [2, s. 45]”.

Należy dbać o czytelność rysunków i tabel. Czcionka wykorzystywana w rysunkach i tabelach może być mniejsza niż normalna czcionka w pracy (np. 10 pt.), o ile nie powoduje to nieczytelności napisów.
Jeżeli tabela jest przenoszona, bo nie mieści się w całości na jednej stronie, na stronie kolejnej należy:
- powtórzyć numer i tytuł tabeli dodając na końcu „cd.”,
- powtórzyć nagłówki poszczególnych kolumn,
- powtórzyć źródło.

III.  WYMOGI FORMALNE

Zgodnie z regulaminem studiów pracę dyplomową student przygotowuje pod opieką uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego, która zgodnie z regulaminem jest oceniana przez promotora i recenzenta. Recenzenta powołuje Dziekan z grona specjalistów w danej dziedzinie.

1. Recenzja pracy

Powinna uwzględniać opinie na temat :
- zgodności treści pracy z jej tytułem,
- układu pracy i jej struktury, oraz kompletności tez,
- merytoryczną wartość pracy ze szczególnym uwzględnieniem wkładu autora.

2. Ocena pracy

Promotor i recenzent przygotowują ocenę, która obejmuje:
- poprawność sformułowania tematu i zgodności treści pracy z tematem;
- poprawność struktury;
- poprawność merytoryczną;
- nowatorstwo pracy (możliwość wykorzystania jako materiał źródłowy);
- trafność doboru literatury przedmiotu i poprawność jej wykorzystania;
- formalną stronę pracy (poprawność rzeczowa, logiczna, metodologiczna, językowa).
 

PODZIEL SIĘ