Images-loading
Image

Warunki rekrutacji na studia

21 czerwca 2018
Warunki rekrutacji na studia

Images Warunki rekrutacji na studia

Images 21 czerwca 2018

Szanowni Państwo, zostają podane warunki rekrutacji na studia (w postaci wyciągu z właściwych uchwał Senatu WSZŁKO):

a) I-go stopnia

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają w dziekanacie następujący komplet dokumentów:

 1. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni, kserokopie świadectwa dojrzałości oraz wszystkich aneksów wystawionych przez uprawniony organ do wydawania takich dokumentów (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni),

 2. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni, kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni),

 3. podanie o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na formularzu wydanym przez pracownika uczelni na wzorze zgodnym z uchwałą,

 4. poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni kserokopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata),

 5. 3 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych wydawanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 6. podpisane, w dwóch egzemplarzach, porozumienie o postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 2 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Finansowego Obowiązującego Kandydatów na Studia oraz Studentów Studiów Pierwszego Stopnia na Wydziale Chemii Stosowanej od roku akademickiego 2018/2019,

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia pierwszego stopnia składają w dziekanacie następujący komplet dokumentów:

 1. orzeczenie lekarskie od lekarza prowadzącego potwierdzające możliwość studiowania na kierunku chemia lub wskazujące przeciwskazania do kontaktu z odczynnikami chemicznym wraz z uzasadnieniem w związku ze stanem zdrowia kandydata,

 2. podpisane oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych
  w uczelni publicznej (dotyczy studiów stacjonarnych) na wzorze określonym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

b) podyplomowe kwalifikacyjne:

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia podyplomowe składają w dziekanacie następujący komplet dokumentów:

 1. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni, kserokopie dyplomu/dyplomów ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem/suplementami do dyplomu lub kserokopii indeksu (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni),

 2. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, na formularzu wydanym przez pracownika uczelni,

 3. poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni kserokopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata),

 4. 3 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych wydawanychna terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 5. podpisane, w dwóch egzemplarzach, porozumienie o postępowaniu rekrutacyjnym na studia podyplomowe zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 uchwałą nr 4 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu Finansowego Obowiązującego Kandydatów na Studia Podyplomowe oraz Słuchaczy Studiów Podyplomowych na Wydziale Chemii Stosowanej od roku akademickiego 2018/2019.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia podyplomowe dodatkowo składają w dziekanacie:

 1. orzeczenie lekarskie od lekarza prowadzącego potwierdzające możliwość studiowania na kierunku chemia lub wskazujące przeciwskazania do kontaktu z odczynnikami chemicznym wraz z uzasadnieniem w związku ze stanem zdrowia kandydata,

 2. skierowanie z podmiotu delegującego słuchacza na studia podyplomowe w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych w myśl art. 1031. § 1 ustawy - Kodeks pracy opublikowanego z dnia 16 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 917), lub oświadczenie pisemne kandydata o świadomości przestrzegania przepisów prawa wewnętrznego WSZŁKO,

 3. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni, kserokopie dokumentu poświadczającego przygotowanie pedagogiczne – w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (tj. dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia takiego kursu); (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni),

 4. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni, kserokopie dokumentu poświadczającego przygotowanie do praktycznej nauki zawodu – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; (tj. świadectwo ukończenia takiego kursu); (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni)

SHARE THIS