Images-loading
Image

Warunki rekrutacji na studia I-go stopnia oraz studia podyplomowe

21 czerwca 2018
Warunki rekrutacji na studia I-go stopnia oraz studia podyplomowe

Images Warunki rekrutacji na studia I-go stopnia oraz studia podyplomowe

Images 21 czerwca 2018

Szanowni Państwo, zostają podane warunki rekrutacji na studia (w postaci wyciągu z właściwych uchwał Senatu WSZŁKO):

a) I-go stopnia

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają w dziekanacie następujący komplet dokumentów:

 1. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni, kserokopie świadectwa dojrzałości oraz wszystkich aneksów wystawionych przez uprawniony organ do wydawania takich dokumentów (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni),

 2. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni, kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni),

 3. podanie o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na formularzu wydanym przez pracownika uczelni na wzorze zgodnym z uchwałą,

 4. poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni kserokopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata),

 5. 3 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych wydawanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 6. podpisane, w dwóch egzemplarzach, porozumienie o postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 2 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Finansowego Obowiązującego Kandydatów na Studia oraz Studentów Studiów Pierwszego Stopnia na Wydziale Chemii Stosowanej od roku akademickiego 2018/2019,

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia pierwszego stopnia składają w dziekanacie następujący komplet dokumentów:

 1. orzeczenie lekarskie od lekarza prowadzącego potwierdzające możliwość studiowania na kierunku chemia lub wskazujące przeciwskazania do kontaktu z odczynnikami chemicznym wraz z uzasadnieniem w związku ze stanem zdrowia kandydata,

 2. podpisane oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych
  w uczelni publicznej (dotyczy studiów stacjonarnych) na wzorze określonym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

b) podyplomowe kwalifikacyjne:

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia podyplomowe składają w dziekanacie następujący komplet dokumentów:

 1. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni, kserokopie dyplomu/dyplomów ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem/suplementami do dyplomu lub kserokopii indeksu (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni),

 2. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, na formularzu wydanym przez pracownika uczelni,

 3. poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni kserokopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata),

 4. 3 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych wydawanychna terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 5. podpisane, w dwóch egzemplarzach, porozumienie o postępowaniu rekrutacyjnym na studia podyplomowe zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 uchwałą nr 4 Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu Finansowego Obowiązującego Kandydatów na Studia Podyplomowe oraz Słuchaczy Studiów Podyplomowych na Wydziale Chemii Stosowanej od roku akademickiego 2018/2019.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia podyplomowe dodatkowo składają w dziekanacie:

 1. orzeczenie lekarskie od lekarza prowadzącego potwierdzające możliwość studiowania na kierunku chemia lub wskazujące przeciwskazania do kontaktu z odczynnikami chemicznym wraz z uzasadnieniem w związku ze stanem zdrowia kandydata,

 2. skierowanie z podmiotu delegującego słuchacza na studia podyplomowe w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych w myśl art. 1031. § 1 ustawy - Kodeks pracy opublikowanego z dnia 16 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 917), lub oświadczenie pisemne kandydata o świadomości przestrzegania przepisów prawa wewnętrznego WSZŁKO,

 3. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni, kserokopie dokumentu poświadczającego przygotowanie pedagogiczne – w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (tj. dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia takiego kursu); (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni),

 4. poświadczone, za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni, kserokopie dokumentu poświadczającego przygotowanie do praktycznej nauki zawodu – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; (tj. świadectwo ukończenia takiego kursu); (oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownika uczelni)

SHARE THIS