Images-loading
Image

Inżynierskie

Inżynierskie

W Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi prowadzone są studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w trybie stacjonarnym (dawne zajęcia w trybie dziennym), które odbywają się w dni powszednie oraz w trybie niestacjonarnym (dawne zajęcia wieczorowe – od poniedziałku do piątku od godziny 17: 00 do ok. 21: 00 oraz dawne zajęcia zaoczne – w soboty i niedziela, co dwa tygodnie)

W roku akademickim 2015/2016 studia pierwszego stopnia, licencjackie i inżynierskie, realizowane są w oparciu
o programy kształcenia na kierunku chemia, zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku chemia o profilu praktycznym w obszarze nauk ścisłych (licencjat) i w obszarze nauk technicznych (inżynier); zgodnie z założeniami obowiązujących Krajowych Ram Kwalifikacji wyznaczonych dla szkolnictwa wyższego w Polsce, a także realizujących Kartę Bolońską w ramach punktów ECTS.

Absolwenci studiów inżynierskich posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartej na szerokich podstawach matematyki oraz statystyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej – w szczególności otrzymywania oraz bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się literaturą fachową oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne a w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Inżynier chemii zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje w wąskim zakresie poprzez realizację następujących specjalności: analityka chemiczna, techniki dentystyczne, technologia farmaceutyczna, technologia suplementów diety, a także zarządzania produkcją i jakością produkcji.

PODZIEL SIĘ