Images-loading
Image

Licencjackie

Licencjackie

W Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi prowadzone są studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w trybie stacjonarnym (dawne zajęcia w trybie dziennym), które odbywają się w dni powszednie oraz w trybie niestacjonarnym (dawne zajęcia wieczorowe – od poniedziałku do piątku od godziny 17: 00 do ok. 21: 00 oraz dawne zajęcia zaoczne – w soboty i niedziela, co dwa tygodnie)

W roku akademickim 2015/2016 studia pierwszego stopnia, licencjackie i inżynierskie, realizowane są w oparciu o programy kształcenia na kierunku chemia, zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku chemia o profilu praktycznym w obszarze nauk ścisłych (licencjat) i w obszarze nauk technicznych (inżynier); zgodnie z założeniami obowiązujących Krajowych Ram Kwalifikacji wyznaczonych dla szkolnictwa wyższego w Polsce, a także realizujących Kartę Bolońską w ramach punktów ECTS.

Studia licencjackie spełniają następujące wymagania ogólne.
W systemie stacjonarnym trwają 6 semestrów (3 lata), a w trybie niestacjonarnym 7 semestrów (3,5 roku), gdzie jeden z semestrów jest semestrem praktyk zawodowych, w zakładach i laboratoriach przemysłowych. Student realizujący program uzyskuje co najmniej 210 punktów ECTS. Jeden z semestrów jest semestrem praktyk zawodowych, w zakładach i laboratoriach przemysłowych.

Absolwent studiów licencjackich posiada niezbędną wiedzę oraz umiejętności obejmujące zagadnienia z zakresu chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno - fizycznych oraz z zakresu biologii, biochemii i ochrony środowiska. Podczas realizowanego programu studiów zdobywa dodatkowo umiejętności z zakresu analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego obchodzenia się z substancjami i produktami chemicznymi. W trakcie studiów zdobywa dodatkowe umiejętności w zakresie Dobrych Praktyk Laboratoryjnych, Dobrych Praktyk Wytwarzania oraz Dobrych Praktyk Zarządzania Chemikaliami i Odpadami Chemicznymi. Blok przedmiotów obieralnych w zakresie społeczno – prawnym umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania zespołem. Poszerzone, zdobyte kompetencje społeczne dotyczą umiejętności korzystania w praktyce z przepisów prawa. Licencjat chemii zdobywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w wąskim zakresie poprzez realizację następujących specjalności: analityka chemiczna, chemia urody, techniki dentystyczne, technologia farmaceutyczna, technologia suplementów diety.

PODZIEL SIĘ