Images-loading
Image

Technologia preparatów farmaceutycznych

Images Informacje

Na rok akademicki 2018/2019 rekrutacja nie jest prowadzona.

Technologia farmaceutyczna

są to specjalistyczne studia podyplomowe przeznaczone dla osób pracujących
lub poszukających pracy w przemyśle farmaceutycznym. Studia umożliwiają uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu farmacji, zarządzania i marketingu
oraz prawa farmaceutycznego i medycznego.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku chemia z zakresu technologii farmaceutycznej posiadają wiedzę z zakresu badań i rozwoju, wytwarzania produktu leczniczego, funkcjonowania firmy farmaceutycznej oraz rynku farmaceutycznego
oraz regulacji prawnej w tym zakresie. Ponadto posiadają umiejętności praktyczne
do wykonywania wszystkich postaci leku recepturowego, wytwarzania produktów leczniczych i kontroli ich jakości, wymagań dopuszczenia leku do obrotu, a także regulacji prawnych w firmie farmaceutycznej oraz zagadnień ochrony własności intelektualnej.

Zakładane efekty kształcenia

w zakresie wiedzy:

 K_W01 ma podbudowaną teoretycznie wiedzę chemiczną w zakresie technologii chemicznej dotyczącą doboru optymalnych surowców, ich jakości dla uzyskania określonego produktu

K_W02 zna ogólne zasady tworzenia, prowadzenia i rozwoju wybranej działalności gospodarczej, ma wiedzę niezbędną dotyczącą organizacji pracy w aptece

K_W03 ma wiedzę dotyczącą przepisów prawa: pracy, podatkowego, autorskiego, farmaceutycznego oraz przepisy prawa z zakresu zarządzania chemikaliami

K_W04 zna zasady organizacji ochrony zdrowia, systemu ubezpieczeń i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych

K_W05 zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska

K_W06 zna prawidłową budowę anatomiczną organizmu ludzkiego i podstawowe zależności miedzy budową i funkcją organizmu w warunkach zdrowia i choroby, posługuje się w tym zakresie terminologią łacińską i międzynarodową 

w zakresie umiejętności:

 K_U01 potrafi otrzymać niektóre preparaty i związki chemiczne z surowców naturalnych
i syntetycznych, posługuje się normami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie techniki oznaczeń oraz oceny jakości i wartości surowców i towarów

K_U02 opisuje procesy jednostkowe jakie towarzyszą chemicznemu przekształcaniu materii, obsługuję prosta aparaturę chemiczną

K_U03 określa zagrożenie związane z oddziaływaniem szkodliwych dla zdrowia czynników związanych z wykonaniem zadań zawodowych, potrafi udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia

K_U04 organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy i przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania leków

K_U05 interpretuje zapis na recepcie lekarskiej i przepis farmakopealny w aspekcie wykonania leku recepturowego i leku aptecznego, dobiera odczynniki, sprzęt urządzenia i aparaturę
do wykonywanych zadań, sporządza niezbędną dokumentację, stosuje zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

K_U06 rozróżnia surowce farmaceutyczne, substancje czynne i pomocnicze
oraz metody ich pozyskiwania

K_U07 oblicza dawki i stężenia substancji czynnych w produktach leczniczych
z uwzględnieniem drogi podania i wieku pacjenta, przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej, ocenia zmiany zachodzące w lekach podczas ich przechowywania i przestrzegania obowiązujących procedur

K_U08 identyfikuję farmakologiczne interakcje leków, udziela informacji o sposobie działania i stosowania leków

K_U09 zna język migowy oraz język obcy ukierunkowany zawodowo, korzysta
z obcojęzycznych źródeł informacji

K_U10 ma przygotowanie do obsługi urządzeń biurowych i stosowania programów komputerowych wspomagających prowadzoną działalność gospodarczą

K_U11 potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki nauczania danej specjalności zawodowej 

w zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

K_K02 ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania związane z pracą
i przestrzega zasad etyki zawodowej, działa zgodnie z uprawnieniami zawodowymi
i obowiązującym prawem

K_K03 potrafi pracować samodzielnie i w zespole

K_K04 ma doświadczenie w pracy dydaktyczno – wychowawczej

K_K05 konfrontuję wiedzę z praktyką

PODZIEL SIĘ