Images-loading
Image

System zapewnienia jakości kształcenia

Jakość kształcenia Uczelni jest niezaprzeczalnie ważnym wyróżnikiem charakteryzującym jej jednostki organizacyjne oraz pracowników będących nauczycielami akademickimi jak również pracowników administracyjnych. Jednocześnie jest czynnikiem warunkującym dalszy rozwój Uczelni oraz wzmocnienie jej pozycji w regionalnym, krajowym i europejskim systemie szkolnictwa wyższego.

Do zadań Uczelnianej  Komisji ds. Jakości Kształcenia należy:

 1. ocena zasad procesu kształcenia pod względem zgodności sylwetki absolwenta z programem kształcenia, programem nauczania, efektami kształcenia,  proponowanymi metodami dydaktycznymi oraz uwzględnieniem tożsamości danego kierunku,
 2. ocena prawidłowości postępowania rekrutacyjnego,
 3. ocena działalności studenckich kół naukowych,
 4. ocena jakości procesu kształcenia obejmująca poszczególne elementy organizacji procesu dydaktycznego służące zapewnieniu odpowiednich warunków kształcenia oraz zgodności procedur oceniania studentów, wymagań stawianych pracom dyplomowym i egzaminom dyplomowym
 5. z przepisami regulaminu studiów. Ponadto ocena jakości procesu kształcenia obejmuje jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych,
 6. ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych pod kątem wyposażenia sal ćwiczeniowych oraz wykładowych, liczebności grup oraz dostępności materiałów dydaktycznych i środków audiowizualnych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
 7. ocena aktów prawnych regulujących kształcenie i sprawy socjalne pod kątem ich prawidłowego zastosowania,
 8. ocena działań Uczelni w zakresie poprawy warunków socjalnych studentów pod kątem terminowości wypłacania świadczeń oraz realizacji innych form pomocy, z uwzględnieniem wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów,
 9. kompleksowa ocena punktowego systemu rozliczania pracy studentów (punkty Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji ECTS),
 10. ocena jakości obsługi administracyjnej studentów z uwzględnieniem wyników ankiet przeprowadzonych wśród studentów,
 11. ocena dostępności dla studentów i kandydatów na studia informacji na temat kształcenia,
 12. ocena potencjlanych barier kariery zawodowej absolwentów z uwzględnieniem opinii studentów, absolwentów i pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia oraz dostosowania kwalifikacji absolwenta do oczekiwań rynku pracy,
 13. ocena systemu premiowania wyróżniających się nauczycieli akademickich z uwzględnieniem ich naukowo-organizacyjnego zaangażowania oraz wyników ankiet przeprowadzonych wśród studentów dwa razy w roku,
  tj. po zakończeniu każdego z semestrów w danym roku akademickim.

Celem kształcenia Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi jest zapewnienie najwyższej jakości poprzez:

 1. dbałość o stałe podnoszenie jakości procesu dydaktycznego, poprzez doskonalenie kompetencji naukowych oraz dydaktycznych kadry nauczycielskiej, przy zapewnieniu jej odpowiednich warunków pracy,
 2. upowszechnianie wśród studentów idei permanentnego uczenia się, której efektem jest nabywanie kompetencji do pełnienia roli pracownika oraz spełniania funkcji i ról społecznych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości,
 3. przestrzeganie realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji oraz standardów kształcenia na kierunku chemia,
 4. prowadzenie działań zapewniających stałą aktualizację programów kształcenia o najnowsze osiągnięcia nauki, techniki oraz wymogi współczesnego rynku pracy,
 5. zapewnienie łączności nauczania z badaniami naukowymi
 6. powiązanie obszarów kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi kraju a zwłaszcza regionu, w tym tworzenie programów wykraczających poza strukturę kształcenia kierunkowego z jednoczesnym podniesieniem stopnia przygotowania absolwentów do podjęcia zatrudnienia,
 7. internacjonalizacja procesu kształcenia

Narzędzia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
w Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi

Jeden z ważnych elementów systemu jakości kształcenia, stanowią narzędzia za pomocą których są gromadzone oraz przetwarzane informacje dotyczące kolejnych etapów i aspektów kształcenia.
W Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi zostały określone narzędzia podstawowe oraz narzędzia wspomagające.

Narzędzia podstawowe obejmują:

 1. formalną dokumentację programu kształcenia, w której zawarto m.in. misję i strategię Uczelni, sylwetki absolwenta, opis efektów kształcenia, plany studiów i programy kształcenia, sylabusy poszczególnych przedmiotów, system punktów ECTS, opis sposobów potwierdzania efektów na każdym etapie kształcenia, zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych, zakres wymagań formalnych stawianych pracom dyplomowym,
 2. ankiety służące badaniu opinii studentów na temat zajęć dydaktycznych,
 3. ankiety skierowane do studentów dotyczące oceny pracy dziekanatu i obsługi studentów,
 4. ankieta badania losów absolwentów Uczelni
 5. arkusz okresowej oceny nauczycieli akademickich,
 6. protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych,
 7. protokół z hospitacji praktyk studenckich,
 8. kwestionariusz analizy sesji egzaminacyjnej,
 9. standardowy zbiór dokumentujący moduły/przedmioty kształcenia,
 10. ankieta skierowana do pracodawców diagnozująca wstępnie oczekiwane efekty kształcenia,
 11. ankieta skierowana do kandydatów na studia diagnozująca wstępne oczekiwane efekty kształcenia,
 12. protokół z konsultacji z interesariuszami wewnętrznymi, tj. władzami Uczelni, nauczycielami akademickimi, studentami, pracownikami biblioteki, administracji i innymi w miarę potrzeb,
 13. w przypadku, gdy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych informacji związanych z jakością kształcenia, których nie dostarczają wymienione powyżej narzędzia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, bądź gdy istnieje konieczność przekazania uwag dotyczących zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,
 14. protokół z konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi, mający na celu gromadzenie informacji niezbędnych dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, tj. m.in. informacji o potrzebach i oczekiwaniach rynku pracy, określaniu efektów kształcenia, bądź sytuacji zawodowej absolwentów,
 15. inne dokumenty służące dokumentowaniu działań podejmowanych na rzecz jakości kształcenia w ramach wydziałów lub innych komórek Uczelni a interesariuszami zewnętrznymi,
 16. analiza dokumentacji realizacji założeń Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształceni

Z kolei narzędzia wspomagające obejmują:

 1. protokoły ze spotkań Wydziałowych Rad Programowych przy udziale przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych (przedstawicieli otoczenia społeczno gospodarczego) w celu opiniowania koncepcji kształcenia na wydziale Chemii Stosowanej,
 2. sprawozdania wydziałowe ze stosowania procedury i systemu zapobiegania zjawiskom patologicznym związanych z procesem kształcenia, składane przez nauczyciela akademickiego do Dziekana Wydziału Chemii Stosowanej na zakończenie każdego z semestrów,
 3. bazy danych dotyczących zasobów księgozbioru biblioteki Uczelni,
 4. sprawozdania z realizacji działań Uczelni w kierunku wsparcia studentów z ograniczona sprawnością,
PODZIEL SIĘ