Images-loading
Image

Rekrutacja dla osób niepełnosprawnych

Rekrutacja dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą studiować w Wyższej Szkole Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej z siedzibą w Łodzi, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

Osoby niepełnosprawne zamierzające podjąć studia na WSZ ŁKO mogą wybrać dowolną specjalność zgodny z ich zainteresowaniami. Uczelnia nie wprowadza żadnych ograniczeń w wyborze studiów wynikających ze stanu zdrowia kandydata.

Zachowując standardowy sposób uczestnictwa w zajęciach, wprowadzamy takie zmiany organizacyjne, aby nie zmniejszając wymagań merytorycznych, wyrównywać szanse i możliwości studiowania osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym.

Uczelnia nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych, zapewnia jednak dostosowanie formy egzaminu zmieniając jego przebieg tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata, wynikającym z jego niesprawności.

Jeśli kandydat potrzebuje zmiany formy lub innej pomoc w trakcie procesu rekrutacji na studia, to powinien sam kandydat, lub jego opiekun zgłosić ten fakt pisemnie najzwyklejszym podaniem do Dziekana Wydziału Chemii Stosowanej i załączając do podania kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i/lub dokumenty medyczne potwierdzające sytuację zdrowotną.

PODZIEL SIĘ