Images-loading
Image

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

STANDARDY OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ ŁÓDZKIEJ KORPORACJI OŚWIATOWEJ NA WYDZIALE CHEMII STOSOWANEJ

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu licencjata lub inżyniera jest zdanie egzaminu dyplomowego oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 1. uzyskanie wszystkich wymaganych egzaminów, zaliczeń i praktyk przewidzianych w programie studiów,
 2. uzyskanie oceny przynajmniej dostatecznej z wykonanej pracy dyplomowej,
 3. uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz zwrócenie dokumentów stanowiących jej własność,
 4. złożenie w Dziekanacie wszystkich wymaganych dokumentów w terminie co najmniej 14 dni roboczych przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego.

 

Wymagane dokumenty to:

 1. indeks wraz z Kartą Okresowych Osiągnięć Studenta z ostatniego semestru edukacji, w innych przypadkach, wszystkie KOOS posiadane przez Studenta wraz z indeksem,
 2. karta obiegowa abiturienta ze wszystkimi wymaganymi wpisami,
 3. złożyć potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom w wysokości 60,00 zł lub dokonać opłaty w kasie Uczelni,
 4. złożyć 4 zdjęcia czarno-białe w stroju formalnym (Panie - bez dekoltów; Panowie - koszula, krawat, marynarka), o rozmiarze 45 x 65 mm bez ramki,
 5. praca dyplomowa (1 egzemplarz – drukowany dwustronnie zgrzany na płasko + 2 CD; egzemplarz do akt oraz 3 egzemplarze w twardej oprawie, po jednym dla promotora, recenzenta oraz archiwum biblioteki) złożone na co najmniej 14 dni roboczych przed przewidywanym terminem egzaminu dyplomowego; na końcu pracy należy wkleić oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności płyty z wydrukiem (oświadczenia umieszczone poniżej) podpisane osobiście przez studenta; ww. oświadczenia własnoręcznie podpisane muszą się również znaleźć zeskanowane na płytach,
 6. podanie do Dziekana o wyznaczenie terminu obrony.

Każdy absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego;

Egzamin dyplomowy

Dyplomant zobowiązany jest do uczestnictwa w seminariach prowadzonych przez promotorów zgodnie z rozkładem zajęć. Odbywają się one indywidualnie lub w grupach. Podstawą zaliczenia semestralnego jest złożenie do dziekanatu na dwa tygodnie przed egzaminem pracy dyplomowej.

Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną, w której skład wchodzi przewodniczący oraz promotor i recenzent.
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.

Podstawą obliczenia końcowego wyniku studiów są:

 • średnia ocen przewidzianych planem studiów, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów,
 • ocena pracy dyplomowej,
 • ocena z egzaminu dyplomowego.

Egzamin odbywa się przed komisją w składzie: przewodniczący, ,recenzent oraz opiekun pracy dyplomowej. Przewodniczących komisji egzaminów dyplomowych powołuje dziekan.

Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności:
treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego, ocenę pracy,
a także końcowy wynik studiów.

Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się końcowy wynik studiów według podanej niżej tabeli:

 

uzyskana średnia

wynik na dyplomie

powyżej 5,00

celujący

4,51 - 5,00

bardzo dobry

4,25 - 4,50

ponad dobry

3,51 - 4,24

dobry

3,25 - 3,50

dość dobry

poniżej 3,24

dostateczny

 

             

Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę o jeden stopień w przypadku gdy student uzyskał ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej i bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego.

Po zakończeniu egzaminu do dziekanatu przekazywane są:

 • protokół z egzaminu dyplomowego,
 • praca dyplomowa w wersji papierowej i elektronicznej,
 • opinie opiekuna i recenzenta pracy,
 • indeks dyplomanta.

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent uzyskuje właściwy dla kierunku i specjalności tytuł zawodowy, otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz ma prawo do zachowania indeksu.             

 

Pierwszą część stanowi prezentacja przez słuchacza pracy dyplomowej (temat i cel pracy) oraz prezentacja multimedialna. Czas prezentacji pracy nie powinien przekroczyć 10 minut. Warto też pamiętać, że prezentacja ma wpływ na ogólne wrażenie o studencie. Jeżeli prezentacja jest prowadzona cichym głosem, niepewnie, to sprawia to wrażenie, że student nie jest dobrze przygotowany i może nie znać odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Pewność siebie w czasie prezentacji sugeruje, że z egzaminem nie powinno być problemu. Prezentację pracy zakończ kilkoma wnioskami, które podsumują osiągnięte wyniki pracy.

Drugą część egzaminu stanowią pytania członków komisji dotyczące zagadnień związanych z pracą dyplomową, następnie losowo wybrane jedno pytanie, z obowiązkowego zestawu 20 pytań, z zakresu studiowanego kierunku oraz jedno pytanie z zestawu 10 pytań dotyczącego wybranej specjalności.

Terminy egzaminów ustala Dziekan, odbywają się one po zakończeniu zajęć dydaktycznych w dwóch dwutygodniowych turach : wiosenna - I tura w lipcu, II tura we wrześniu, zimowa -   I tura w lutym, II tura w marcu.

PODZIEL SIĘ

Images
PLIKI DO POBRANIA