Images-loading
Image

Pomoc materialna

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2014/2015

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 z 2006 r. poz. 992 z późn. zm.)

Szczegółowe Informacje

Student Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie:

a) stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie – dotyczy studentów studiów stacjonarnych.
b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych.
c) stypendium rektora dla najlepszych studentów.
d) zapomogi.

  • Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.
  • Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na rok akademicki.
  • Wnioski w sprawie pomocy materialnej studenci składają w Dziekanacie.

Terminy Składania Wniosków

  • do 30 października 2014 r. przy ubieganiu się o pomoc materialną na semestr zimowy w roku akademickim 2014/15;
  • do 15 marca 2015 r. przy ubieganiu się o pomoc materialną na semestr letni w roku akademickim 2014/15.

Podstawę naliczania stypendium socjalnego, tzn. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta za rok podatkowy 2013, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/15 ustalono w kwocie 850,20 zł. Stypendium socjalne nie może być przyznane studentowi, gdy dochód na jedną osobę w jego rodzinie jest wyższy od maksymalnej podstawy (850,20 zł).

 Od 1.10.2014 r. student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek w przypadku gdy:

  • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz
  • spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia;
b) pozostaje w związku małżeńskim;
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

lub jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy kwocie 752,10 zł i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

PODZIEL SIĘ