Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej

Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi wyróżnia się jako jedyna niepubliczna uczelnia oferująca studia o profilu chemicznym. Nasza instytucja kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty kształcenia. Dzięki temu nasi studenci są doskonale przygotowani do dynamicznego rynku pracy. Nasze specjalizacje są starannie dostosowane do aktualnych potrzeb zawodowych, a programy nauczania spełniają wytyczne Karty Bolońskiej oraz Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.


Chemia urody

nowoczesne techniki i technologie, efekty fizykochemiczne składników aktywnych stosowanych we fryzjerstwie


Zarządzanie produkcją i jakością produkcji

optymalizacja procesów produkcyjnych – zarządzanie parametrami jakościowymi wykonanych produktów zgodnie
z obowiązującymi normami


Analityka chemiczna

analityka chemiczna poszerzona
o nowoczesne i instrumentalne metody analityczne

Instytut Naukowy z siedzibą w Łodzi powstał w 2004 roku na wniosek Zarządu Organizacji Oświatowej w Łodzi. Uczelnia zapewnia możliwość zdobywania wyższego wykształcenia akademickiego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku przeprowadzonych reform w sektorze edukacji i utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnia otrzymała w 2012 roku zezwolenie na działalność na czas nieokreślony i została wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod numerem 313.

Uczelnia posiada bogatą infrastrukturę dydaktyczną oraz doświadczoną kadrę naukową. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej, nasi studenci mają możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań, a wykładowcy mają dogodne warunki do prowadzenia badań naukowych.

Proces kształcenia odbywa się pod opieką nauczycieli akademickich o ugruntowanej pozycji naukowej oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem. W trakcie nauki szczególną uwagę poświęcamy nie tylko przedmiotom kierunkowym i specjalistycznym. Ponadto, WSZ ŁKO w Łodzi stwarza studentom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni, wspierając ich działalność naukową, kulturalną i samorządową.

MISJA Misją naszej uczelni jest wysokiej jakości, praktyczne kształcenie studentów w dziedzinie chemii stosowanej, zgodnie ze standardami kształcenia, Kartą Bolońską oraz Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Realizujemy naszą misję poprzez współpracę z innymi uczelniami oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i gospodarczymi.

W naszych planach przyszłościowych leży dalsze rozszerzanie naszej oferty kształcenia. Dążymy do poprawy jakości nauczania, doskonalenia naszego wyposażenia oraz lepszego dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Nasze władze uczelni dążą do stworzenia instytucji, która dzięki wysokiej jakości działania w pełni zadowoli naszych klientów i pracowników.

STRATEGIA Naszą strategią jest rozszerzanie i wzbogacanie naszej oferty dydaktycznej o nowe specjalizacje, opracowanie i wdrożenie wytycznych zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi szkolnictwa wyższego. Dążymy do rozwinięcia praktyk studenckich, które będą ściśle powiązane z lokalnym środowiskiem gospodarczym, zarówno w okręgu łódzkim, jak i w innych regionach kraju.

https://www.skupauta.pl/skup-aut-warszawa/